RAINIS

 

Kastaņolas periods

1906-1920

 

 

1912

DIENAS HRONIKA

 

 

1.1.12.

Kop. raksti.

"Vētras sēja".

"Nordseebilder".

Dien. grām.

Part. dz.

Tulk. lirik.

III kr.

Vingrot -

Sākt kādu darbu!

Lasīt "Ann. d. N."!

Dzej. "Cīņai",

- "Domām",

- "Strādniek.".

Tulkota lirika.

"Nordseebilder".

Vēstules. Tūlīt.

Lasīt Dubura krit.,

- Sophocl,

- Aeschyl.

 

 

22.2.12.

Svars 61,3.

Diena gaiša.

No rītus neēdu, nevingroju, ciemā p. I.

Jūtos noguris, neeju uz Dolderi staigāt.

Saņemu: "Str[ādniek]ā" labi par "U[niversālo] B[ibliotēku]".

Rakstu vēst. Bir[utai], Jān[ītim], teātrim piez. par lomām.

Staigāju, 2 reizes.

Noguris visu dienu, nelaba dūša, prombraukt.

Sākt kaut kuru darbu.

Dzej. "Cīņai",

- "Domām",

- "Strādniekam".

Lasīt: "Annal. d. N.".

 

 

23.2.12.

Svars 60,5.

Diena gaiša.

Staigāju no rītus ēdis, kefīrs, maize.

Vingroju.

Saņēmu Kibuļa broš. "J[aunajā] D[ienas] L[apā]" vācu uzbrukums un atspēk. ar angļu laikrakstu.

Rakstu vēst. Teātr. direktor., Jānītim.

Staigāju stundu.

Vanna, 36,5°.

Jāturp. vingroš., sūtīt dzejas.

Sākt darbu.

 

 

24.2.12. Rakstīts 27.2.12.

Svars 60,5.

Diena gaiša.

Liekos uz gulēšanu.

Staigāju no rītus.

Ar In. nesaskaņ.

Liels nogurums pēc vakar. vēstul.

Viesi: Ivan[ovs], Ozoliņš, Mārtiņš, Hyber, Brodskis.

Lasu Hyber drāmu.

 

 

25.2.12. Rakstīts 27.2.12.

Diena gaiša.

Staigāju, nogurstu.

Guļu.

Viesi: Skab[arga], Kains, tēvs, sieva, rīdziniece, Mihelsons.

Daudz runāju.

Ar In. nelabi.

Vēst.

"Nordseebilder".

Dien. grām.

Part. dz. sūtīt.

Gatavot braukš.

 

 

26.2.12. Rakstīts 27.2.12.

Diena gaiša.

Staigāju no rīta.

Viesis: Ēķis, Ivanovs.

Ar In. nelabi, līgstu.

 

 

27.2.12.

Svars 60,6.

Diena gaiša.

Staigāju no rītus, nogurstu.

Guļu, nauda no J. Teātra. 449.

Saņemu: Doriņa, Biruta. Ziņas: angļu laikraksts min manu vārdu.

Vanna.

Rakstu Bertoglio, Kreplinam.

Dakteriene saka, ka nogurums no asins zaudēšanas pie operācijas.

 

 

28.2.12.

Diena gaiša, silta.

Staigāju 2 stundas.

Nogurums.

Neguļu gultā.

Saņemu "Arodn[ieku]". Sveic. no Teātr. direk.

Rakstu 2 pantus vēst. Teātrim.

Eju pie Skab[argas] ciemā. Stāstu par savu ģimeni. Stāstu kā drāmu, bet nau drāma. Domāju par Durbes darbu (nau), Augstrozi lasu vēl reiz. Ir labs temats drāmai.

Rakstu piez. dien. grām.

 

 

29.2.12.

Svars 62,4.

Diena gaiša.

Staigāju 1 st.

Vēl nogurums.

Saņemu: Brāļa (ka sūta naudu). Sveic. no teātra kom.

Atzinība no Ķeniņietes. Gulbis, nauda.

Runājam ar I. labi, bet nogurst.

Rakstu 1 pantu, vēst. t[eātra] komisijai.

Viesi: Mārtiņš, Ivanovs.

In. teātrī, "Rosenkavalier".

 

 

1.3.12.

Vingrot.

Dzej. "Domām",

- "Str[ādnieku] Kalendārim",

"J[aunajam] Laikam".

"Nordseebilder".

Kop. raksti rind.:

- "Vētras sēja",

-"Jāzeps".

Lasīt "Annal. d. N.".

Vēst. atb. tūlīt.

Lasīt Sophokl,

- Aesch~rl:

Diena gaiša, sāk līt.

Staigāju 2 st.

Vēl nogurums.

Saņemu avīzes.

Viesis: Ēķis.

Vakar vēlu gulēt eju.

 

 

2.3.12. Vēlāk rakstīts

Viesi: Ivan[ovs], Ozoliņš. Sastrīdos: Haufstengels un Rufs arī mākslinieki.

Dzenu bārdu.

Visi ejam pie Rufa.

Liels nogurums.

Visu vakaru runājam ar In., līdz 12.

In. dzēris.

 

 

3.3.12.

Runājam ar I. no rītus un salīgstam.

Viesi: Iv[anovs], Kains.

Bilžu galerijā: Wiener secesija.

Mārtiņš, Stelps, Kains, Ivan[ovs], Mihelsons (lai izdaroties ar viņa pusi).

No 8-11 pakā Iv[anovs] un Kains.

Iniņam 266 ir.

 

 

4.3.12.

Izbraucu 9 uz Lugānu.

Iv[anovs], Pavlovskis.

Merk. jkdz. visu ceļu, neēdam, abi kaunamies.

Bertoglio saņem labi.

Sāku "Jāzepu" un maijadziesmu.

 

 

5.3.12.

Lasu "N. Z." Pie baznīcas zaļā pilī, augšā kalnā.

Vēstules.

 

 

6.3.12.

Strādāju pie m. dziesmas.

Pusdienā. ciemiņš: Svirlovska kdze, no Kalniņiem sūtīta: simpātiska.

 

 

7.3.12.

Diena mācas.

Staigāju 2 reizes.

Nogurums.

Saņemu avīzes.

Viesi.

Vakarā vēlu gulēt eju:

Strādāju: "N. Z.", m. dziesm., 1 karts - Keskülla.

Pakāju un izgriežu.

Eju atkal vēlu gulēt, aizpakājos, 11 p.

 

 

8.3.12.

Diena gaiša.

Izeju p. 10.

Saņemu: In. ikdien; Iv[anovs], Bir[zmanis], ļoti mīļi, Jān[ītis].

Miķels[ons], avīz.

Viesi.

Strādāju 3 stundas; karts Paulīnei.

Izgriežu "L[iepājas] Atb[alsis]".

Projekti: sarakstmi ar Bir[zmani] publicēt un kā viela dr[āmai], revol. atmiņas no citiem un paša.

Ivan[ovs]: R[ainis] un kritika, pakāpeniski.

 

 

9.3.12.

Diena gaiša.

Saņemu avīzes, In. kartiņu.

Izeju 11 p., no A. Tentenb[erga] atstātās avīzes aizlasos līdz pat 2.

Nestrādāju.

Nelaba dūša.

Man jāmācās no sevis, no citiem, no mūsu laika.

 

 

10.3.12.

Līst, auksts.

Nogurums.

Atkal nāves domas.

Saņemu: Āronā 35 g. jub. Zelt[matis] uzņemas i. biogāf.

Izeju p. 11, lasu avīzes.

Rakstu Āronam.

Viesi: Bertogli 4.

Liels, nopietns nogurums. Āronam vēstuli sāku ar lielu piespiešanos.

Kas būs? Tik daudz vēstuļu priekšā.

 

 

11.3.12.

Maz saules.

Saņemu: kasti un kurvi, pakājos, nogurstu. Latgales Kindzuļa vēst., Simsons.

Izeju p. 11.

Strādāju drusku m. dz., neiet, kop. rakstu plāns.

Vēst.: L, Simsonam, Āronam.

Nogurums, nogurums ir.

 

 

12.3.12.

Saule, auksts.

Saņemu: Oz[ols] par "Induli", And. Up[īša] laipn. vēst.

Izeju 1/2 11.

Strādāju no 11-2 maija dz. Aizsūtu Āronam.

Dūša drusku labāka.

Mazāk ēdu.

 

 

13.3.12.

Diena gaiša.

Saņemu: Part. un Jansona uzaicinājumu, dot "U. un n."

jubilejas ienākumu vēlēš. fondam.

In., mīļu vēstuli, lai apmierina, ka "Z[iedu] Kl[ēpis]" ir labs.

Izeju 11.

Strādāju m. dz. maz. Zobs sāk sāpēt. Rakstu piezīm.

Eju uz pilsētu pēc veron[ola] In-am.

Lielas zobu sāpes, neguļu visu nakti.

Pašnāvīb. domas.

 

 

14.3.12.

Saule.

Saņemu: Simsons, Biruta, avīz., In. āboļu kasti, ļoti mīļi.

Fotogrāf. no Rufa. Labas.

Izeju p. 10.

Strādāju m. dz., grūti. Rakstu piezīmes.

Lielas zobu sāpes. Drudzis.

Gulšņāju 2 stundas, drusku labāk.

Dodu kukuļus Toajnetai, kopj man zobus.

Kad neguļu, šlē uznāk.

Ģīmetnē piere izaugusi lielāka.

 

 

15.3.12.

Saule, bet sākas vējš.

Saņemu: Iv[anovs] avīzes. Bisn[ieka] fonds likvidēts, par to ilgi neapmierinos.

Strādāju maij. dz.

Šūtu In. puķes uz 17.3.

Vakarā nogurums.

Zobs vēl sāp.

Dūša man laba.

 

 

16.3.12.

Lietus.

Saņemu: In. mīļ. vēst., no uztraukuma nogurstu un ne-strādāju. No Doriņas 100 fr., Paulīna, avīz.

Nestrādāju.

Izgriežu avīzes.

Zobs sāp.

Žēl, ka nestrādāju.

Bet nu arī redzu, ka viņai nepietiek ar darbu un mani, grib baudas, vēl atlikušo jaunību izlietot.

Nu viss beigts, bet vismaz labā.

 

 

17.3.12.

Lietus.

Saņemu: In., Ozola Amerik. apsveic no "Strādnieka".

Doriņas ļoti mīļa karts.

Strādāju tikai vakarā, bet beidzu maija dz., norakstu.

Dzejas fragment., vēst. nerakstu aiz noguruma.

Zobs sāp.

Dūša man laba.

 

 

18.3.12.

Lietus.

Saņemu: In. un "Dzīve".

Staigāju 1 reiz.

Vingroš. 1. reiz man.

Strādāt - nau.

Lasu un aizlasos "Kunstwort".

Nāves domas naktī.

Nu esmu pilnīgi viens pēc In. labās vēstules.

Paliek tik darbs, bet man gribas uz to. Varbūt ievilkšos.

Vajga veselības.

 

 

19.3.12.

Saule.

Saņemu - tik vakarā: In. mīļi, "Druvu" III. Dubura kritiku p. "Induli". Biruta mīļi. "Strādn[iekā]" nau referāt. par R[aiņa] vakaru.

Vingroju kā arvien.

Strādāt "Jāzepu", visvairāk materiāla dzejai.

Lasu avīzes, aizlasos un netieku gulēt pēc pusd.

Staigājot nevaru glābties no vāciem; ilgi meklēju vietas, zaudēju laiku.

 

 

20.3.12.

Lietus.

Saņemu: In., Birznieks, ka sūta naudu.

Priedk[alna] pašvald. projekts.

Strādāju gultā, orientējos, raudu un neiet darbs.

Sūtu In. čemodānu ar puķēm, kurvi Ivanovam.

Sāp atkal zobs. Dūša man laba.

 

 

21.3.12.

Saule.

Saņemu: "S[ociāldemokrātu]" 1. Birutas mīļi.

Strādāju "J. Cēzara" pirmās piezīmes, lielas bailes.

Lasu Dubura kritiku par "Induli". Ļoti laba.

Dažu ko var mācīties, bet tomēr viņš no veciem, kaut prot.

Mājā liek ūdens vadu.

Dūša no "Cēzara" un kritikas laba.

 

 

22.3.12.

Lietus un sniegs, auksts.

Saņemu: Upīša naudu. L, "Dzīve", Ivanova biļinas.

Strādāt - nau.

Lasu "Билины", piezīmes. Arī "Cēzaram".

Staigāju tik 1 reizi.

Guļu gultā. Nelaba dūša.

Rakstu karti Paulīnai, novēloju pastu.

Domas - nāves atkal.

Gribu paspēt piezīmes rakstīt.

Jāsaņemas sīkumos, tik līdz apziņas, tad ies.

 

 

23.3.12.

Saule.

Saņemu: Ivanova, lai dod tiesību.

Vecozols slavē "Induli", izdot pastkartis.

Strādāt: projekts "Laulības drāmai".

Rakstu 3 kartis Iv[anovam], Vecozolam, Mih[elsonam].

Kārtoju rokrakstus 3 stundas.

"Jāzeps", raudu atkal.

Dūša no rītus nelaba, vēlu izeju, 12 p.

Neaizlasīties! Uzmanīt!

 

 

24.3.12.

Saule.

Saņemu: In., Teātra 800, avīz.

Strādāt - nau.

Rakstu piezīmes, vēst. Priedk[alnam].

Viesis - A. Ķeniņa.

Norunāju līdz 12 nakti.

Naktī jūtu nogurumu un uztraukumu, arī vēl no rītus.

 

 

25.3.12. Rakstīts 1. aprīlī.

Saule.

Eju In. saņemt 2,45, nau.

Rakstu piezīmes.

Atbrauc In.

Esam abi traucēti un nogurdināti svešās dēļ. I. atved kolonijas buķeti, bet arī kamēliju podiņā.

 

 

26.3.12.

Saule.

Ejam uz Viganello Grotto federale.

Runa par Curie Skladovska. Top sodīta no mazā brāļa. Bet ir taču pārkāpusi viņa morāli. Lai sūdzas. Lai ņem arī šo cīņu nopietni, ne kā blakus lietu. Lai dara atklāti. Iznāca, bet nezin kā uz Rafaēla un Mikelandželo, amats un māksla.

 

 

27.3.12. Rakstīts 1. apr.

Saule.

Aizbrauc Kains 4,25. Brīvības jūtas.

Nogurums.

 

 

28.3.12. Rakstīts 1. apr.

Saule.

Pārkravājamies atpakaļ lielajā istabā. In. neņem dalību, bet rīko tikai savas drēbes. Man atstāj ķēķi. Negribējusi ar saimnieci runāt. Raudāšana, izlīgstam.

 

 

29.3.12. Rakstīts 1. aprīlī.

Saule.

Kravājamies.

Rakstu piezīmes.

 

 

30.3.12. Rakstīts 1. apr.

Saule.

Apmierina nervus.

Vakarā Viganello Convento federale.

Runa par "Jāzepu".

 

 

31.3.12. Rakstīts 1. aprīlī.

Saule, mācas.

Staigājums apkārt pa drupu celiņu. Puķes.

Albinas dēli pēc 2 mēn. cels jumtu.

Rakstu 3 kartis.

Grūtsirdība sākas, In. patmīlība.

 

 

1.4.12.

Vingrot.

Dzej. "J[aunajam] Laikam",

- Upītim,

- "Str[ādnieka] Kalendāram".

Lasīt Lorand,

"Annales",

Sophocles,

Aeschyl.

Atbild. vēst. tūliņ.

"Jāzeps".

"Vētr. sēja".

"Pusideālists".

Humors.

"Nordseebilder".

Part. dz.

Dz. III.

Dien. grām.

Vēstul. parāds.

Šogad I par 1000 fr. mazāk ienācis. Pa I atlikums 2 200.

Lietus.

Ejam uz Kasarati.

Savedu mēn. rēķinus.

Rakstu karti Ivanovam.

In.: lai ejot uz K[asarates] pastu, es gribēju uz Ruv[iljanu], lai mazāk ko iet.

Negribas taisīt širmi otrai lampai, In.: un es ņemšu gatavo širmi. Rakstu šīs piezīmes.

Jāsāk no rītiem tūliņ celties, vest rītos dien. grām.

Vingrot, atkal sākt.

 

 

2.4.12. Rakstīts 3. aprīl. 7. n. rīta.

Vējš, saule.

Ceļos 8 p. n.

Saņemu "Lit. Echo".

Ejam staigāt drup. ceļ.

Strādāt - nau.

Rakstu 8 kartis.

Lūkoju ar gribas piespiešanu novelt vēstuļu slogu. Rīt nodomā 10 k. rakstīt. Neu, jung, gesund werden. Krīze jāpārvar. Galva kaist pēc pusd. rakstot. Dūša nospiesta, bet savaldīta.

Agri celties.

Vingrot.

 

 

3.4.12.

Saule, vējš.

Ceļos 6. Neeju pie I. Rīkoju brokastu un rakstu piezīmes un vēst.

Vingroju.

Runas ar L, nokavēju visu, nogurdinos.

Rakstu karti Jansonam.

I. pate strādā, mani atrunā no vēst. rakstīšanas, lai ievērojot pavasara jūtas, nekalpojot tik prātam.

 

 

4.4.12. Rakstīts tik 6.

Saule, vējš.

Nevingroju. Neeju pie I.

Runas ar I., aizraujos, taču un [teikums nav pabeigts.]

Rakstu 6 vēstules. In. atdāvāj. lietā.

Nogurstu, bet labāk.

 

 

5.4.12. Rakstīts 6.

Saule, vējš.

Nevingroju. Neej. p. I.

Runas bez salīguma; pelēkums, vienaldzība, es to nevaru vairs izturēt. Nebēdā, aptura veselu rindu cilvēku, pie I. Domenica, es saku egoisms, I. neredzot labi.

 

 

6.4.12.

Saule, vējš rimst.

Ceļos 6, pie I. nervu krīze, kad atraida, aiz neredzēšanas.

Nemana neko arī no nervu uztraukuma. Saņemu vēst. no partijas: viņi ir sarūgtināti ! ! !

V[ēstule] - Herteļa, labi.

Eju līdz uz pilsētu.

Rakstu karti Hertelim, Ivanovam.

Runa ar I., salīgstam, brauks uz Somiju, ļoti labi.

Dzeram Mirrale, lieldienas.

 

 

7.4.12.

Saule, silts.

Mostos 6.

Sāku I. un savu dien. grām., tātad 3. grām.

Vingroju.

Saņemu lield. apsveikumu.

Satiekam ar I. labi.

Pēc pusdien. jūtos labi.

Mēģināsim ik nedēļas.

Jāeksperimentē, kā ir labi.

 

 

8.4.12.

Saule, putekļains (agrāk bij pazīmes uz sausu laiku, bet 9.4.12. ir lietains).

Vingrojam abi kopā. I. nogurst.

Saņemu apsveikumu, Kains Kreditor. Antons ziņo, ka Roberts uzbrūk.

Strīdus ar I.

Visu dienu sarūgtināta. Pastāv uz jauno laulības formu.

Lieku priekšā ofic. šķiršanos.

Staigājam, lasam narcises.

Rakstu 9 kartes.

Vakarā līgstam.

 

 

9.4.12.

Lietus, vakarā stiprs vējš.

Rakstu no rīta J[ansonam], gultā dien. gr.

Nevingroju, jānes uz pastu vēstules.

Saņemu: "D[ienas] L[apas]" lieldienu artiķeli "In. un Ār. ", "L.[iepājas] Atb[alss]" par "I. un Ār.".

Rakstu Brālim vēst.

zemes trice p. 10._

Lasu "Lit. Echo".

In. runā par atkārtošanos. Es: nevar izšķirt šo jautājumu, vajga laust mūsu organizāc. robežas, augt.

Vakarā līgstam, salīdzinām abus raksturus.

Es vienīgais.

 

 

10.4.12.

Saule, vējš.

Ceļos 1/2 7.

Nevingroju, rakstu dien. grām.

Saņemu apsv. no Greiliha vakara.

Kurcis: lai raksta sabiedr. drāmu. Ozols Bakū labi par "Induli".

Biruta mīļi.

Lasu "Lit. Echo".

Kasarate.

Kad I. strādā priekš manis kā pātaga, sirdsapziņa dzen arī strādāt.

In. ne vien dziņa pēc sabiedrības, bet arī nogurums no manas garīg. pārpūles.

I. nejūtas labi, citādi mīļi.

 

 

11.4.12.

Saule, vējš.

Ceļos 6, mostos 5.

Nevingroju, rakstu dien. gr.

Saņemu Iv[anova] karti.

Lasu "Lit. Echo".

Rakstu Greilich, Adata, Ozolam Bakū.

Ejam uz alksnīšiem.

I. noguris, nau period., brauks uz C[īrihi], šurp atpakaļ vairs ne.

Mīļi.

 

 

12.4.12.

Saule, vējš.

Ceļos 7, mostos 6.

Vingrot - jā.

Rakstu dien. gr.

Saņemu: Brālis, Ārons, liela pateicība un brīdināj. Biruta liel. mīl.

Staigājam liliju kaln.

Rakstu piezīm. vec. drāmai.

I. noguris. Pavakarē top bēdīgs prāts.

Runājam par Birutu, par cīņu ne pret Resno un vecajiem, bet pret gluži jaunajiem, kur [mieru?] jāslēdz kopā.

 

 

13.4.12.

Saule, vējš.

Ceļos 7.

Vingrot - jā, vakarā. Rakstu dien. grām. Vakarā un rītā.

Saņemu: "D[ienas] L[apā]" H. A[sars] par reliģijas dzejnieku.

Staigāju uz liliju kalnu.

I. noguris, iet uz Lugānu, pa to laiku rakstu un vingroju.

Nopērk Asp., bildītes, man papīrus.

 

 

14.4.12.

Apmācies no rītus. Tad saule, vējš.

Ceļos tikai 7.

Vingrot - vakarā. Varu uz labā ceļa nolaisties jau 5 reizes.

Saņemu no Jansona labu karti:

Staigājam uz liliju kalna.

In. iet pavakarē viena, tad vingroju:

Kad rakstu kalendari otru dienu, aizmirstu jau daudz.

Runas par "Augstrozes meitiņu" veselu stundu un nemanam, ka tik daudz.

 

 

15.4.12.

Saule, auksts, 12 grādi.

Mostos 5, ceļos 7, rakstu dien. grām.

Vingrot rītā - nē.

Vakar par daudz vingrots - 20 min.

Saņemu avīzes. Brigaderes Annas luga ļoti salielīta: laba drāma, kas ir kopija no "Z. zirga".

In. ļoti dusmojas par Brigad[eri], grib rakstīt "Dz[imtenes] Vēst[nesim]", pāriet atkal pie "D[iēnas] L[apas]".

Nestrādāju.

Taisu herbāriju vai piemiņu darbu "In. un A.".

Esmu ļoti nervozs. No rītus In. necer "Indulim" labus panākumus.

 

 

16.4.12.

Apmācies, līst.

Ceļos 6 1/2, rakstu dien. grām.

Vingroju, varbūt arī drusku par daudz.

Saņemu: "Domas" ar R[oberta] uzbrukumu: pašupurēš. nevajdzīga, es fantasts sīkbirģelis.

Simsons, atzinība "Indulim", lai parakstu ielūgumu, nepatīk kopība ar Olavenu u. t. l.

Uz Lugāno.

Nestrādāju, dziji bēdājos. In. slimo un brauks uz Cīrihi.

Man vēl jāpierunā.

Uztraucos, ka I. no rīta mani steidzina.

Izpostīta visa diena. Šodien uzved "Induli".

 

 

17.4.12.

Līst.

Mostos 5, ceļos 7. Raudu no rītus.

Kamdēļ dabai vajga mani iznīcināt?

Vai jāpadodas, vai vēl jādzīvo?

Rakstu dien. grām.

Saņemu vēl gultā apsveikuma telegramu no teātra direkc. un apmeklēt.

Ivanova un 6 kolonistu apsveikumi.

Vingrot - nē.

Staigājam vienu reizi.

Runājam par braukšanu; In. grib vēl še nobeigt biogr., būs vēlu mani redzēt. In. par to raud.

Plāni par jaunu drāmu.

 

 

18.4.12.

Līst, skaidrojas.

Mostos 6, ceļos 1/2 7, rakstu dien. grām.

Vingrot - nē.

Saņemu no Lilijas dārgu un skaistu grīdsegu un zīda deķi līdz ar mīļu vēstulīti. Dāvana varbūt 100 r. Vajadzētu dot I., bet tad apvainošu Liliju.

Staigājam uz liliju kalnu, vācieši visapkārt.

Runājam par drāmu, jaunu vielu vakar un šodien.

"Imanta". Ne teika, bet dzeja. Viela neizsaka Mesiasa cerības.

In. negrib braukt. Sāk taupīt man par patikšanu. Raudam

un turamies mīļi.

 

 

19.4.12.

Apmācies, kaut gan vakar redzējās zvaigznes.

Ceļos 1/2 7, rakstu dien. grām.

Vingrot - nē.

Saņemu: Jānīts, Biruta, Vaišels, Pētersons, Asp[azijas] rezol. nepatīk lasīt, atlieku uz rītu.

Staigājam uz liliju kalna.

Runas par drāmu. "Imants". Baumas, ka miris, bet dzīvs.

Tad miris, bet baumas, ka dzīvs.

I. uzraksta dakterienei, ka brauks, bet nesūta, kad es negribu Cīrihes, ne arī Bernes.

Baramies. Neizturu vairs runas labi.

 

 

20.4.12.

Saule, ammalafo, bianco, colla febbre.

Mostos 1/2 7 ļoti labi, bet I. tūliņ runā par Carlyle.

Vingrot - nē. Pavakarē - jā.

In. uz Lugāno, rītā un otrreiz vakarā.

Es uz liliju kalna 1/2 12.

Saņemu: "Dz[imtenes] V[ēstnesī]" kritika. Publika uzņēmusi ar kritiku, uzmanīgi, bet ne ar vētrainu sajūsmu, tātad "Ind." izkritis cauri.

Domas, vai atteikties pilnīgi no latv. teātra un pāriet uz ārzemēm, vai būt ar biezu ādu.

Rakstīt "Aristofana" komēdiju? Pret publiku nelīdz polemizēt. Bet kad gaida vēl labāks kas, tad jādod kas cits, arī vājāks, kad tik cits žanrs.

Vajga viņiem politikas, ne mākslas. "Īlu" sākt.

 

 

21.4.12.

Apmācies. Mostos 7, vakar līdz 12 runājam, dzeru "Chianti".

I. drusku par daudz.

Vingrot - nē. Domas par "Īlu", vakar I. uzstājās par viņu.

Grūti būs, nejūtos vēl diezgan spirgts.

Saņemu: "Jaunīb[as] Tekas". Līg[otņu] J[ēkaba] kritika par "Induli" laba: lasot svētku sajūsmība, tautas, kas radījusi tik lielu dzejnieku, varēs dot paliekamu cilvēces vēsturē.

Runas In. par "Īlu". Daudz sīkumu.

I. esot piekususi, visu izteikusi, vairāk nevarot.

Man bail no "Īla", jo nupat "Indulis" un mūsu strīds, liels nogurums, "Īls" liels. Varbūt tomēr ņemšu.

 

 

22.4.12.

Saule, vēl col febbre.                                          cf. verte.

Ceļos 7 noguris, ne tik labi gulējis.

Dien. grām. laikam būs jāatmet, vai jāpilda ar kroniku par "Īla" gaitu.

Vingrot - nē. Elpošana noņem nogurumu.

Ievērot to labi.

Saņemu telegramu, ka mamiņa slima.

In. 37°, apņemas nebraukt.

Mam. vēstule spirgta.

Vakarā lietus un krusa stipri.

Staigājam uz lilijām.

Rakstu Lilijai, Ivanovam, Simsonam.

Runas: nespēja agrāk braukt uz Somiju, nebij naudas, tik trīs labi gadi, pērn slimoja. Kad nebūtu naudas, nevarētu slimot, izdot 2000 fr.

Joprojām: jātaupa nauda, lai taptu brīvs.

Sapņu grāmata!

Mani grib apcietināt, kamēr raksta, es izmanos projām.

Dakterienes brokasts aizdomīgs, runāju ar viņu.

In. Barona mantojuma izpārdošanā redz, kā labāko gabalu skaistu brūnu bozi ar sudraba un lapu griezumiem.

Lai es ņemot, es ņemu. Dzīvi redz.

 

 

23.4.12.

Saule, jau no 10 sākot līst visu dienu.

Mostos 6, masēju māgu, dien. grām.

Vingrot - drusku.

Saņemu: "Dz[imtenes] V[ēstnesi]" par Asp[aziju] kā sabied. darbinieci. "Dz[īves]" uzbrukums par "Ziedu klēpi". Birutas mazo vēstuli.

Baramies atkal, pārmet, ka telegram., es esot nepareizi rakstījis. Sūtu divkārt telegr.

Staigājam bārdamies. Uz Lugāno ne. Vakarā līgstam.

Nestrādāju, izgriežu. I. strādā, kārto.

Vēstules man jāveic.

Gribu pāriet uz vācu literatūru.

Sapņi sajaukti. Piepildījušies, kur redzēju suni, bet I. aizgāja ar kādu sievu, es meklēju un rakājos, man priekšā kāpjam skaists Monte Brē.

 

 

24.4.12.

Saule, ammalato.

Ceļos 1/2 7, dien. grām. Vāji gulēju.

Vingrot - nē, pavakarē drusku.

Saņemu Lilijas aprakstus par "Induli", tas pats, ko Līg[otņu] J[ēkabs].

Nau aplausu.

In. uz Lugānu, es uz liliju.

I. Ļoti nogurst.

P. 4 telegram. Schwache Hoffnungen.

I. raksta mamiņ.

Rakstu Simsonam, Brālim. Noturu Simsonu par spiegu.

Staiga no 10, nogurstu. Musica comunale?

Nepacietīgs, ka I. neatdara tūliņ durvis, "ko Tu nopratini". I. bēdīgs. Es uzbudinos, raudu. Jāsaņemas, japārvar.

Sapņi neatminami.

 

 

25.4.12.

Saule, ammalato.

Ceļos 1/2 7, dien. grām.

Saņemu: Dravnieks, tikai laba piemina. Birutas ielūg. karts.

Ejam uz lilijām, baramies tur un pie galda, ļoti nogurstu.

Lai nemācu. Es apkaroju pesimismu un fatālismu.

Priecājos, ka labi panes lielās bēdas.

Rakstu 6 rindiņ. dzejoli.

Sapņi, priekš pašas mošanās. Es gribu I. skapī ielikt divus papīra rūķīšus, bet pilns ar melnu vešu. I. runājas ar Linu Bremani.

 

 

26.4.12.

Saule, auksts.

Ceļos 7, dien. gr. - nē, vēlu.

Vingroju vakarā, drusku daudz.

Saņem Birutas 2 vēst. "Cīņas" maj. Nr.

In. uz Lugānu, es uz liliju k.

Staigājam p. pusd. uz Aldesago. I. nogurst.

Telegr., Kaina [1 nesalasāms vārds].

Projekts: taisīt ārpus teātra kolonādu rindu un pašdarbīgus tiltus, tur virsū arī garderobes, kur ļaudis saskrien pa koridori pāri un nobrauc zemē briesmu brīdī. Bez sienām, tikai durvis.

Redzu, ka nebiju diezgan gudris veikalā un pats gribēju, lai "Induli" uzved pavasarī. "U. un n." būtu gājis pavasarī viscauri, "Indulis" rudenī būtu bijis labi.

[Sapņi.] Eju pa vakzālēm, garu ēku. Ar Resno vakzālī, daudz ļaužu, braucu, kādi draugi ieminas par [4 nesalasāmi vārdi]. Man nau cienības pret tiem, ir kapitāla apsargātāji. Runā krieviski. Nozūd tā draugi, lieku braukt atpakaļ. Man In. lakats, R. mans. Zvārguls, dodu roku, arī R. Tiesas vīrs dod man cita ties. vīra adresi, laipni. It kā maza fotogrāfija no redakcijas, Pīpiņš.

Zv. krājumu atsūta Zelt[matis] 4.5.12., pēc 9 dien.

 

 

27.4.12.

Apmācies.

Ceļos 7, vēlu. Disn. grām:

Vingrošu vakarā.

Saņemu Brāļa vēst. par mamiņu, smadzeņu trieka.

Staigāju uz lilij., pārrunājam, kā sūtīt šurp man grāmatas, dzīvot Bernā.

In. uz Lugānu vakarā. Rakstu Brālim:

"Kapitāl." uz 1, f. 1914.

Satiek Fredi. Atnāk. Līdz p. 12 runājam. Šķiramies labi. Solas gādāt par benefici.

 

 

28.4.12.

Apmācies.

Ceļos 1/2 8 noguris.

Vingrot - nau.

Saņemu Birutas par "Induļa" dekorāc. "Lit. Echo".

Staigājam uz Ruviglianu.

Nestrādāju.

Lasu "Lit. Echo". Drāmu plānu, sarakstu par tehnisk. vielām.

In. cieš savas bēdas. Ārsti neder, neprot amatu. Mēs traģisk. paaudze.

[Sapņi.] Vairos starp vairākām lokomotīvēm. Ejam ar I. lejā pa piekalniņu.

 

 

29.4.12.

Līst.

Mostos 6. Ceļos 1/2 7, ceļos 1/2 8, neizdevīgi, nejūtos labi.

Dien. gr. nau.

Vingrot - nau.

Saņemu Lepska karti un 160 fr. Nīna: kārkluvāciēte, "D[ienas] L[apā]" par "Induli" labi.

Staigāju Ruviglianā.

Ciemiņš - Paulīne.

 

 

30.4.12.

Līst.

Ceļos 7.

Vingr. - nau.

Ciem. Abas krievu skolotājas.

Telegrama par mam., mirusi.

In. turas stipri.

[Sapņi.] Daudz cilvēku. Seja man rāda bildes. Dzirdu dziedam Birutu. Pa dažām pakāpēm pakāpjos, pieeju pie Birutas gultas, apsedzu, meklēju muti, acis baltas, domāju akla, nē, pacēlusi acis.

 

 

1.5.12.

Vingrot.

Dzej. "Sēklai",

Upīt[im],

"Str[ādnieku] Kal[endārim]".

Lasīt Lorand.

Dien. grām.

Atbild. vēst. tūlīt.

Vēst. parāds.

"Imants".

"Vētras sēja".

"Pusideālists".

"Nordseebilder".

Part. dz.

Dz. III.

Dienas darbu.

Lietus.

Ceļos 1/2 7, vingrot - nau.

In. taisās braukt. Pakājamies.

Saņemu maja sveic. no Bernas.

Aizvadu 4 1/2 In. uz Cīrihu.

Iepērku verdura, cartolina.

Noguris. Tomēr viens, nau vietas, kur palikt, nau cilvēka, kur pieturēties, nau pilna miera.

 

 

2.5.12.

Lietus, vēlāk saule.

Ceļos 1/2 7, vingroju. Dien. gr. nau.

Saņemu. Lilijas vēst. Lilija "Dz[imtenes] V[ēstnesi]" ļauni par "Induli".

Rakstu I. un Lilijai, Ivanovam, Upītim.

Staigāju uz lilij. kalnu.

Pusdiena no 1/2 1- 1/2 4, vingr. otrreizi.

Rakstu un kārtoju "Imantu". 10 rindiņ.

Vēlu eju gulēt, ap 11.

Jāvairas pret "Domām". Jāpārvar "Induļa" neizdošanās.

Gribu pāriet uz vāc. literat.

Jāiztura, jāuzvar, lai būtu pamats.

 

 

3.5.12.

Saule, auksts:

Ceļos 1/2 7, vingroju 15 minūt. Uzmudu vārdi 15, mazgāš.

15 m., apģērb. 15.

1/2 8- 1/2 9 ēd., taisme un ēsme par daudz.

Saņemu: In. pirmo, Paulīne, Mihelsons, Gulbis (nauda tik VI), 1/2 9 gaidme.

Rakstu In. no rītus, iemetu 1/2 11.

Staigāju liliju kalnā.

Lasu un kārtoju "Imantu" 1/2 12- 1/2 2.

Pusdienu taisu no 2-4.

4-6 vēstules Paulīnei, Mihelsonam (arī naudu 20 fr.), Gulbis.

6- 1/2 7 sataisīšan.

1/2 8-8 atpūtne.

8-9 ēsme.

10- 1/2 11 gulēt iesme:

9-10 avīžu izgriezme.

[Sapni.] Lepski, īsti ar citu runāju par viņu un slavēju viņa avīzi. Izdodot tikai 500 rubļ.

 

 

4.5.12.

Saule.

Mostos 6, rakstu dien. grām. 1/2 7-7.

1/4 gulme, 1/4 uzmudu vārdi (par daudz).

7-8 1/4 puķuliesme, 1/2 apģērbme, 1/4 piena vārme, 1/4 vingroš.,

8- 1/2 9 ēsme.

1/2 9- 1/2 10 gaidme, avīžu izgriezme.

1/2 10-11 lasīšana. "D[ienas] L[apa]", Zvārguļa krāj., Biruta, Simsons.

11-12 vēst. In. un kalnā uziešana.

12- 1/2 2 "Imants".

2-4 ēšana.

4-3 karts Simsonam un lasīšana.

1/2 8- 1/2 9 staigme.

1/2 9-9 ēsme.

9- 1/2 10 atpūta.

10 trauki.

10-11 kalendārs un gulēt iesme.

 

 

5.5.12.

Apmācies.

Tieku modināts 1/2 5, [3 nesalasāmi vārdi].

1/2 5-6 guļu, uzmudu vārdi. Neizgulējies.

6-7 dien. grāmat. 2 lap.

7-8 1/2 dien. gr. Domas par [1 nesalasāms vārds] sarunām, mazgāš., piens.

8-9 ēšana.

9-10 gaidme, lobu zirņus.

10-11 lasīšana, In. vēstuli.

Saņemu: "D[ienas] L[apā]" labi par "Induli". "Dz[imtenes] V[ēstnesī]" V. Eglītis labi. Ivanovs. Lilija.

11- 1/2 1 aizlasos, nokavēju In. vēstuli.

1/2 1- 1/2 2 staigme.

1/2 2-3 pusdiena.

1/2 4-5 guļu, aizmiegu.

5-6 krāmējos.

 

 

6.5.12.

Apmācies, līst, p. p. saule.

Ceļos 1/2 8, vakar aizmiegu 1/2 12.

- 1/2 9 ēdu.

-9 nokopju.

-11 lasu avīzes, aizlasos, tā ka nenorakstu atkal In.

Saņemu: Doriņas, Kesküla, avīzes. Izrādīs "Induli" tikai 19 reizes.

11-12 staigāju.

12- 1/2 2 lasu.

1/2 2-3 pusdiena.

3- 1/2 5 guļu.

1/2 5- 1/2 7 rakstu In. 6 lapp. vēst.

- 1/2 8 staigāju.

- 1/2 9 ēdu.

- 1/2 10 guļu.

- 1/2 11 lasu avīzes.

 

 

7.5.12.

Saule.

Ceļos 1/2 7, dien. grām.

7-9 vingrot, ēst, gaidīt.

9- 1/2 11 lasu. Avīzes. In., Mihelsons. "Indulis" 22 reizes.

1/2 11-11 rakstu In.

11-2 lilijkalns, "Imants".

2- 1/2 4 pusdiena, aizguļos 1 1/2 st.

-5 guļu.

- 1/2 7 lasu, karts Mihelsonam, Iniņ.

-8 staigāju un lasu "Imantu".

- 1/2 10 ēst, atpūsties.

- 1/2 11 "Imantu" lasu, neaizmiegu, pulver.

[Sapņi.] Gorkija vēstule: fantastiski, kas ir s. d. Abi ar In. kad māju apcietin., slēdzam slēģus, kas draud. Ejam abi pa bodi; vēlāk I. nozūd. Redzu Sēju, birstēju savus pelēkos svārkus.

 

 

8.5.12.

Saule.

Ceļos 1/2 8, d. gr. nau.

Aizlasos līdz 12, noguris.

Rakstu 30 rind. Heine.

2-3 pusdiena, jau 3 dienas bez gaļas.

- 1/2 5 aizguļos.

- 1/2 7 karti Brālim, In., aizlasos P. u. virz., guļu maz. Uztraukts un neapmierināts, raudu pa nakti. Laikam tādēļ, ka nevaru iesākt drāmu.

[Sapņi.] Redzu Anuncio, lamājos, pareģoju, ka ilgi nevar būt.

 

 

9.5.12.

Saule, 16 gr.

Ceļos 7, d. gr. nau.

Vingrot. Nomazgāties.

Vakarā uzvāru pienu un biezpienu. Brīvāks, atliek vairāk laika.

Saņemu Lilijas pārmetumu, ka I. nedodot brīvību. Hertelis, ka str. neejot "Induli".

Lasu- 1/2 12.

12-2 Heine 100 r.

2-3 ēst.

3-4 gulēt.

4-7 Heine, pārrakstīt. Birutai aizsūtu ģīmetni.

7-8 satieku krievietes.

8-10 guļu un lasu "In. ti. Castro", laba viela.

 

 

10.5.12.

Apmācies.

Mostos 4, ceļos 1/2 6, vingrot, mazg.

1/2 7-7 Heine, 70 rind.

Saņemu: In., Zeltiņa, "Str[ādnieks]" labi par mani.

Lasu-11.

Strādāju: Heine, 40 r:

Lilijai vēst., In.

Sāpes krustā, slikts tops, mēle netīra.

Taisnība dakterienei, ka atgriežas viss atpakaļ.

Vakarā mūzika, dara man labi.

 

 

11.5.12.

Saule. Ceļos 1/2 7, dien. gr., vingrot, mazg.

Saņemu: I., Dermanis, Ķirpēns, Simsons, str. - i neiet "Induli".

"Dzīve" pārmet of Nation.

Lasu -12.

Bēdājos, ka In. slims- 1/2 2.

4-5 Doriņa, Mihelsons.

5-7 pilsētā.

Atpūšos.

Izlasu "Inez d. Castro", ļoti laba viela.

Vakarā raudu I. dēj. Kā lai vēršu pa labu.

[Sapņi.] Saņemu telegram. no Doras pēc naudas. Sviesta gabaliņš trūcis.

 

 

12.5.12.

Saule.

Neguļu labi, ceļos 1/2 7, dien. gr., vēst.

Saņemu In. vēst., ka kalpo dakter. un tādēļ nevar vesela tapt.

Briesmīgi uztraucos. "Lit. Echo".

Lasu līdz 1/2 1.

Staigāju 1/2 2.

4-7 bēdājos un rakstu In.

Raudu.

Ko lai daru?

[Sapņi.] Ar Stērsti bučojos, es pie viņ. ciem. malkas un plostu kaudzes, taisa.

 

 

13.5.12.

Saule.

Ceļos 1/2 5, dien. gr., vingr.

Rakstu Heini.

Saņemu: In. mīļu k., Upītis Bakū.

Lasu Hebeļa "Demetrius".

Rakstu In., raudu atkal. Nezinu kā būs.

Aizlasos- 1/2 12, "Demetrius".

Nogurstu, bet pārskatu.

[Sapņi.] In. dzeja par laimi; ļoti bēdīga, ritmiska.

 

 

14.5.12.

Saule, rīta migla, skaisti.

Ceļos 7, vingr., mazg., dien, gr. nau.

Rakstu Heine.

Saņemu In., Mihelsons.

Aizlasos- 1/2 1.

Staigāju.

2-4 pusdien.

Rakstu vēstules: In., Drav[niekam], Mihelsonam, Cielēnam, Hansa, Nīna.

Norakstu Heine.

Raudu, bet jūtos labāk.

 

 

15.5.12.

Saule, migla.

Mostos 5, ceļos 6, vingr., dien. grām. 3

Saņemu In. vēlu.

Strādāju Heine.

Rakstu In., Kurcim, Ekterim, Ivanovam.

Uztraucos par In.

Pēc labi.

[Sapņi.] Ar I. vakzālē, gribam braukt, skatāmies bildes.

 

 

16.5.12.

Līst stipri, dienu saule, vakarā līst.

Mostos 1/2 6, ceļos 6. Vingr. Nomazg. Dien. Gr. vakarā.

Rakstu Heine, beidzu, aizsūtu.

Saņemu - In. un Cielēns.

Lasu "Cēzaru".

Strād. "Imantu" 2 st. .

Noguris, bet jūtos labi.

 

 

17.5.12.

Saule, vējš, 15°.

Mostos 1/2 7, ceļos 7. Vingr. Nomazg. Dien, gr.

Domāju uz "Imantu".

Saņemu In., Lilija, avīzes.

Aizlasos-12.

Staigāju.

Aizgulšņājos-5.

Taisu katalogu-7. Schle domas.

Aizlasos-12. Glu?i neizdevusies diena.

[Sapņi.] Gulbis, istaba, domīgs, kas godinās par drāmu un "Imantu".

 

 

18.5.12.

Saule, auksts, 13°.

Mostos 6, ceļos 1/2 7, nevedas. Vingr., mazg., dien. gr. 1/2 9.

Saņemu In. Vakarā I. telegram., ka brauc.

Katalogs.

Vēst. Birutai.

Strādāju 2 st. "Imantu".

[Sapņi.] Grīvā eju pa netīru ielu, nelabu trotuāru, saku to, cik tā nelabi ir.

 

 

19.5.12.

Saule, 14°.

Mostos 1/2 6, 6-7 dien. grām. Vingr., mazg.

Saņemu Brāļa, Vaguļa.

Sataisos uz In. saņemšanu.

Katalogs.

Aizrakstos, arī aizlasos - 1/2 2.

23/4satieku I. Ļoti mīļi.

[Sapņi.] In. izdod dz. kr. Pateicība Maderniekam. Es saku,

ka citiem arī vajga, tad labāk nemaz. Runāju vēl, tad paskatos, I. nau vairs. Kamdēļ neteica tā.

 

 

20.5.12.

Saule.

Mostos 6, ļoti priecīgs, neiznāk.

[1 nesalasāms vārds] ēdam. Sūtu Mihelsonam 90 fr.

Runājam uz p. 12.

Nogurstam, iziet labi.

Runājam 11-2 par "Imantu".

Sapnī redzu Šilleru.

 

 

21.5.12.

Apmācies, 16°.

Noguris mostos 6.

Staigājam, ekonom. pārrunas.

Saņemu avīzes.

Rakstu Mihelsonam, dien. grām.

Plāni: Gulbim dot ko priekš "U[niversālās] B[ibliotēkas]".

Gulbim laikrakstus: dien. grām., kas vēlāk pāries mēnešniekā. Izlasi no mūsu dzejoļiem.

1/2 11 ejam gulēt. Pa nakti ārā, durhs nau īsts.

 

 

22.5.12.

Līst.

Mostos 6, I. guļ. Dien. grām., domas uz "Imantu".

Saņemu: Biruta, Jelgav. akt. sveic., Lilija.

Uz pilsētu.

Pusdien. no Armidas.

Lasu. "Opernführer", In. dzej.

Sāku bēdāties un uztraukties.

Rakstu vēst. Ivanovam, Keskül[am], Ance, tad paliek labāk.

Baramies, ka man nau vietas, kur strādāt.

Gulēt ejot 1/2 11, stipri raudu.

Ilūzijas beigtas, ka kopdzīve būs.

 

 

23.5.12.

Līst.

Mostos 1/2 5, cejos 6, dien. grām. Vingr.

Saņemu: Biruta sveic no Jelg., Lilija.

Brāļa čeks par 500 fr.

Staigāj. - 1/2 11.

Strādāju 11-1. Dien. gr., 1 st. "Imants". 3-6, 3 st. "Imants".

Vēst.

Sajūta laba.

[Sapņi.] Gribu strādāt, atnākot ciemā Lunačarskis, Resnais un vēl kāds (Skabarga), es dikti dusmojos, ka beigts darbs. Velku mugurā vecos svārkus. Eju pa pļavu, (Skab.) rāda, ka puķei iedur, iztek sula, un viņa vīst. Bet vajgot iedurt. Bēdīgs prāts.

 

 

24.5.12.

Līst, tad saule.

Mostos 5 1/4 , ceļos 6, dien. gr.

Saņemu Doriņas vēst., mamiņa, fotogr., 800 no teātra, vakarā atkal 800.

Eju uz Lugānu saņemt 500 no Brāļa.

Lieku cirpt matus, "kā spāniešu grands" gara bārda.

Lasu avīzes.

Runājam, lai In. kapitālu neaiztiek, bet % lieli, lai cinquant[enario] sarīko.

Ejam 10 gulēt, bet traucē kaimiņš.

Atpūta laba.

Priecājamies, ka nāk nauda un tiksim pie atpūtas, veselības un darba.

 

 

25.5.12.

Saule.

Mostos 4. In. sāp māga, iet ārā, taisa kafiju.

Ceļos 6, dien. gram., vingr.

Saņemu: Biruta. Avīzes. Vakarā In. 800 no Upīša.

Staigājam uz lilij. kaln. In. pie Bertas ciemā, 2 banāni dara labi.

Pusdienas no Armidas kopš 22.5.12.

Vakarā atmiņas par Olgu, joki.

[Sapņi.] (Iniņ. sapnis - vecs, cienīgs vīrs svinīgi lūdz mūs pie galda. Liels akmeņ. nams. In.: vai tad man tur būs vieta. Vecis: būs.)

 

 

26.5.12.

Saule.

Mostos 6. Ceļos 1/2 7, dien. grām.

Saņemu apsveikumu. In., Skab[arga], Mihelsons, Simsons.

Ejam uz lilij. kalnu.

1 st. "Imants".

Vēstules Iv[anovam], Birutai.

Runājam par Doriņu.

In. ciemā pie krievietes, viņu slavē.

1/2 11 ejam gulēt, labi.

[Sapņi.] Lielkņazs Mavrikijs, par tiem mēs labi runājam.

Ēdu. Braucu tramā.

 

 

27.5.12.

Saule, mostos 1/2 6, ceļos 6, dien. grām.

Saņemu: Biruta mīļi abiem, bernieši-apsveikumu.

Staigājam 1 1/2 st., "Imants".

Vēstules 2.

Liela saruna. I. apvaino par egoismu, ka es negribu uztraukumus, kā Ārona dēļ.

Viss labais zūd, viss pa vecam, liela raudāšana. Augšā no 3 no uztraukuma.

 

 

28.5.12.

Līst pa nakti, pērkons, vēlāk saule.

Mostos 3, 4-6 guļu. 1/2 7, labi.

Rūgtums nenoiet, nevaru ciest salipinātu kopdzīvi, jāšķiras. I. ieskata par egoismu, ka es vispār gribu dzīvot. Visu dienu ne staigāju, ne strādāju. Vai man ir tiesība dzīvot? Reizēs jā. Cik koķetas tās jūtas, kas otru var tā nokaut. Tas ir I., kuru tā esu mīlējis. Bet viņai tās mīlas nepietika. Atkal esmu viens.

 

 

29.5.12.

Apmācies.

Mostos 4, ceļos 1/2 6, dien. grām.

Pasts: Paulīne, beigas ar Ziemeli.

Staigājam, nesatiekamies.

Nestrādāju.

Lasu "Lit. Echo", "Opernfiihrer".

Vakarā izruna, mierīga; izlīgums bez entuziasma. In. māgas sāpes. Negrib braukt. Mani traucē.

Jāsāk darbs.

 

 

30.5.12.

Līst, pavēss.

Mostos 6, ceļos 1/2 7, dien. grām.

Pasta nau.

Staigājam kopā. Es klusu, nelaba dūša, ka nau kur strādāt.

Pārnākot baros. In.: "Tu gribi atkosties, nekad Tev nau diezgan: nekad nevar to ledu atkausēt."

Guļu gultā, lasu "Opernführer" visu dienu.

Vakarā par Kleistu, Hebeli, Ibsenu, pustalanta Byron, "Don-Juanu", Šilleru, tad par dakterieni, par emancipētām: nau vēl sieviete gatava, vīram traģika, ņems laikam gluži negarīgas, lai būtu miers.

[Sapņi.] Uztraukts, nervozi rakstu, neiet. Iešu uz citu istabu, lai In. dod sveci, paņemu garu, citas atsviežu. Tolstojs, saredzamies, In. uzbāžas ar laipnību. Es to saku.

 

 

31.5.12.

Saule.

Mostos un ceļos 6, dien. gr., vingr.

Saņemu: Ivanova avīzes.

Aizlasos "Opernführer".

Staigāju viens.

Kārtoju albumu "Roma".

"Imants" 1 st., vai raksturi Šekspīra drāmā, vai idejas grieķiskas?

 

 

1.6.12.

Līst.

Mostos un ceļos 6, dien. grām.

Saņemu avīzes.

Staigāju viens, In. Lugānā.

"Imants" 1 st., vēst. 2.

Runājam labā. In., ka viņas bailes no manis esot slimīgas. Tas man noņem slogu, jo domāju, ka es apspiežu. Nedomāšu arī, ka I. ar ļaunu grib mani apspiest, baidīdamās no manis. Tagad būs vairāk labi.

 

 

2.6.12.

Līst. Saule 7 vakarā.

Mostos un ceļos 7, jo vakar 12 gulēt, nau d. gr., ne vingr., ne mazg.

Saņemam avīzes.

Staigājam pa lietu.

"Imants" 2 st.

Vēst. 1.

Vingr. vakarā.

Dien. gr. -

Kārtot dzejo]us vakarā.

Runājam par vienu likumu: laikmeti, ražošanas kārtība pārgrozas caur atsevišķiem izņēmuma indivīdiem. Tā ir ind. loma vēsturē. Tā pat ģēnijiem.

[Sapņi.] Siliņš dod man ābolu ar sīkiem iepuvumiem. Negrib dot, kaunas. Es teicu, ne tādēļ. Meklēju ābolu zem patrepēm. Slobodskā ved mani pa mājām rādīt. Skaistas puķes, viena sudrabotām lapām. In., Nīna un mēs gājām uz Gandriju. Es nākot virsū, zofā varot salūzt, dzirdēšot.

 

 

3.6.12.

Saule, auksts. Lietus visu dien.

Mostos 6, ceļos 1/2 7, dien. gr., vingr. vakar.

Saņemu: Ķeniņiete, Biruta - dzej. Par "Induli", aktieri nelabi spēlē. Kuga celts pret mani, Eglīts tā.

"Imants" 1/2 st.

Pavakarē aizkārtojos, sagriežu papīrus.

Sarunas: In. uztraucas, ka es pārmetu par naudas izputināš.

Atkal labi.

[Sapņi.] Amerikāņu māju redzu augstu kalnos pie ezera. Tad braucu ar amerikāni pa dzelzceļu un skatos lejā uz to vietu, ir ļoti augsti, līdzīgi kā skats no Salvatora. Vagons ir ierīkots ar ķēķi, blakus otrs arī ar ķēķi priekš ģimenes. Es saku, tā ir liela reforma, tā ierīkots vilciens.

In., Kirhenšteins un krieviete.

 

 

4.6.12.

Līst, 12 1/2 grādu.

Mostos 1/2 6, ceļos 6, dien. gr.

Saņemu: Biruta, dzejol.

Staigājam, sēdam liliju kalniņ. 2 stundas.

In. negulējusi.

2 st. "Imants".

Staigāju 1 1/2 stund., "Imants", pārrunas.

Izšķiros priekš ģēniju pārlaušanas, ir dramatiskāk.

[Sapņi.] Kleists kā koks, labas noveles, bet kāds dzejnieks priecājas, ka taču masa uzvarot pat Kleista uzbrukumu. Es uz akmeņogļu kaudzes, augsta, nevar nokāpt. Kaunos, ka darījis ļaudīm nepatikšanas ar nocelšanu, stāv apakšā 4 vīri, lai es lēcu zemē. Padod striķi, es taisu cilpu, ko nolaisties. In. ūdeni, ko dzert.

 

 

5.6.12.

Līst. Visu laiku auksts, 12 1/2 gr.

Mostos 5, ceļos 6, dien. gr., vingr.

Saņemu.: dakteriene prasa 500 fr., Lilija, Vecozols.

Staigājam un nosēdam līdz 12.

"Imants" 1 st.

Vēstules: Mihelsonam, dakterienei.

In. vāra zafti. Vannā pie Armidas.

[Sapņi.] Vecozols min, ka Lunačarskis interesējies par maniem darbiem. Sapņoju par Lunač. 23.5.12., tātad pa 14 dienām.

 

 

6.6.12.

Līst, būs saule.

Mostos 5, ceļos 1/2 7, dien. grām.

Saņemu: Tantiņa.

Staigājam un sēdam līdz 1/2 2.

Sarakstu visus savus paziņas, darbs 3 st., iznāk kopā 588+100.

Nogurums, bet ne sevišķi.

Pārrunājam visus paziņas.

Kur palikt? I. brauks uz C[īrihi], es oktobri.

Žēlums, bet labi.

[Sapņi.] Georg Onet grāmat. lilā vāki.

 

 

7.6.12.

Līst.

Mostos un ceļos 1/2 7, dien. gr.

Saņemu Birutas garu un mīļu vēst. Ģīmetnes no Ivanova.

Staigājam.

Rokam grāmatu kaudzi.

Rakstu: Hertelim, Ķeniņai, Ivanovam.

Staigāju viens, nogurstu.

Masēju. Jāsāk strādāt.

In. brauks nāk. nedēļu.

 

 

8.6.12.

Saule, līst.

Mostos un ceļos 1/2 7, dien. grām.

Saņemu avīzes.

Baramies.

In. uz Lugānu, pārnāk 1/2 2.

Staigāju kalnā.

Rakstu tur dien. gr.

Vēstules 2.

Līgstam. Labi.

[Sapņi.] Togriettai sirmi mati.

 

 

9.6.12.

Apmācies, būs saule.

Mostos 1/2 5, 1/2 7, dien. gr.

Saņemu avīzes.

Staigāju vēlu, jo līst.

Sarunas, jāmierina In. Cik svētdien esot bēdīgs: drīz beigšoties jaunība, es prasot, lai garīgi nestrādā.

Vēlāk es topu domīgs: tā ir arī garīga promiešana, grib izdzīvoties.

Esam labi.

 

 

10.6.12.

Saule, silts.

Mostos 1/2 5, ceļos 6, dien. grām.

Saņemu: Roberts, Birutas dz., Ivanovs labi, Mihelsons.

Staigājam, sēdam, lasām.

In. solas palikt vēl nedēļu.

Rakstu Mihelsonam, Simsonam, Robertam.

Prieks. In. rādas, es slavēju skaistumu.

[Sapņi.] Rakstnieks, pazīstams, bet nu vairs neatmin. In.: mēs abi runājam par Jāni Vīru. Daugava negrib tur tecēt, koks sūdzas, ka nau pareizi ierīkota augšana, zāle, ka nedabū diezgan ūdens. Tāpat vēlāk putni un kustoņi pēc teikām un pēc Hiawatha.

 

 

11.6.12.

Apmācies, saule, līst.

Mostos 4, ceļos 5, dien. grām.

Saņemu: Doriņas karti, avīzes. In. lugas tulkos krievi.

In. uz Lugānu.

Es kalnā, ēdu.

Sāku piemēroties.

Dzīvojam ļoti mīļi, uzsveru vienmēr I. skaistumu.

Eju uz vannu, dara labi. Pārrunājam cerības uz ietikšanu lielā Eiropas literatūrā.

 

 

12.6.12.

Līst.

Ceļos 1/2 7 dien. gr.

Vanna darīja labi, jūtos labi.

In. jūtas vājāk.

Satiekam labi.

[Sapņi.] Šulcs esot par mani ko sastāstījis. In. redz Olgu un Mariju.

 

 

13.6.12. Rakstīts 14.6.12.

Saule un līst.

Mostos 6, ciemā pie In., d. gr. nau.

Saņemu Nīnas v[ēstuli], ir Cīrihā. "Dz[imtenes] V[ēstnesī]", ka gribot Pēterburgā man uzbrukt.

Kreņķējos. I. sabaidas. Nejauj man rakstīt teātrim. Es kreņķējos vēl vairāk. Izlīgstam. Tad sāku meklēt teātra pārskatu. I. sabaidas tā, ka piedzeras, vemj. Raudam. Uztraucos. Brauks.

 

 

14.6.12.

Saule, liels vējš.

Mostos 1/2 5, ceļos 6. Kafija L, dien. gr.

Saņemu: Ivanovs.

Staigājam un lasām līdz 1/2 2.

Rakstu kartis: Nīna, Doriņa, Ivanovs, Dauge.

Staigājam.

Drusku errojos, ka In. stāsta par Ind. Alunāna uzbrukumu sev.

Līgstam labi.

[Sapņi.] Resno redzu. Guļu kreklā. In.: Melngailis krieviski izdošot "Ug. u. N.". Trejāda morāle: mīli draugu un nīsti ienaidnieku, mīli ienaidn. kā sevi pašu, mīli vairāk par sevi pašu. Marksu netulkot, katrs teikšot, ka viņš to arī varot. Es noguršot. Nolūztot slims.

 

 

15.6.12.

Saule, silts.

Mostos 6, ceļos 1/2 7, dien. gr.

Saņem. avīzes.

Grūtsirdība.

Staigāju uz zaļo pili, nevaru dzejot.

Vēstule teātrim neiet 2 stundas.

Atbrauc Cielēns.

Stāvam ārā, laikam atkal ieaukstējos.

Guļu ar pulveri. Zobi.

[Sapņi.] In. atnes apstelētas puķu lapiņas uz skaliņa. Man kā pansijā dod papīru ar manu vārdu. Staigāju pa trepēm, labas telpas. Senlaiku, ēģiptiešu muzejā, skaistā.

Kāds rāda, kā ūdeni pacelšot vados.

 

 

16.6.12.

Saule, silts, līst un atkal skaidrs.

Mostos 1/2 5, ceļos 6, ciemā, dien. gr.

Saņemu avīzes.

Staigājam.

Vakarā runājamies. Baros par partiju ar Cielēnu, bet labi.

[Sapņi.] Rāda un dod man blakti.

 

 

17.6.12. rakstīts 18.

Saule visu dienu.

Ceļos 1/2 6, pavadu Cielēnu.

Saņemu: dakteriene - izlīgts. Nīna aplamā mūs.

"Imants" 2 1/2 stund. neiet vēl labi, bet es neerrojos. Vēstules: Cielēnam, teātrim.

Vanna. Giuseppina, tāda pat naiva.

Vingrot.

Ar I. ļoti mīļi. Brauks ceturtdien. Labi.

 

 

18.6.12.

Saule.

Mostos un ceļos 6, dien. gr., vingr.

Sveiciens no Cielēna, Biruta.

Staigāju, In. uz Lugānu.

Aizraujos ar rēķinu par darbiem- 1/2 1.

"Imants" 1 stundu.

Aizraujos atkal ar lasīš. Harta lit. par Šekspīru, Danti.

Ar I. mīļi.

 

 

19.6.l2.

Saule, 17°.

Mostos un ceļos 1/2 7, dien. gr., vingr.

Saņemu Gulbja kartis, sola naudu.

Strādāju 2 st. In. Lugānā.

Nervozs, sabaramies ar I., es gribu labu teikt, ka memoaras arī ir grūti rakstams un liels darbs, I. domā, ka es gribu atrunāt.

Vēstule teātrim.

Staigājam. "Imants" patīk, lai paliek trohajs. Labi.

[Sapņi.] Iniņ. sapnis: mamiņa rādot klēti lielu rindu glāžu mākslas trauku ar puķēm: Tas Tev, mīļais dēls, bet es tur neesot klāt.

 

 

20.6.12.

Apmācies, silts.

Mostos 1/2 6, ceļos 6, dien. gr.

Nospiests prāts, I. šodien brauc.

Pusdienu jautājums nenokārtots.

Maz ēst, bet man vairs tā nepatīk.

Lugāna. 12 In. aizbrauca.

Noguris, paēdu, guļu 1 1/2 st.

Aizlasos avizes.

Lilija, ka "Indulis" nepatīkot. Dore. "Domas" VI.

Ant[ons], it kā es atlaists aiz slinkuma.

Vēst. In., Birutai.

Staigāju vēlu, 1/2 10- 1/2 11, dien. gr.

 

 

21.6.12.

Saule, 18°.

Mostos 6, ceļos 1/2 7, saimniecība, tad tik dien. gr.

Saņemu Mihelsona dzejas. In.

Lasu avīzes. In. karti-10.

11-1 "Imantu". Saules bāde, nodedzinos sarkans.

Pusdienā ēdu visas labas lietiņas, netīk.

Māga negremo; jūtos nelabi.

9-10 staigāju.

[Sapņi.] Teātri, ko būvē, man rāda.

 

 

22.6.12. Rakstīts 24.6.

Saule, mācas.

Ceļos 1/2 7, dien. gr. nau.

Saņemu: V. Plūdonis grib, lai atdod "[Zelta] zirgu", "Ave sol", "Zeltīti".

"Imants" 2 st., bet tikai 30 panti.

Aizlasos galīgi grieķu grāmatu no 6-11.

Nogurstu, nestaigāju, uztraucies.

[Sapņi.] Eju pa asinīm un slimībām kā ledu. Pa baļķiem, pa ūdeni, atsēstos, nevaru noturēties kājās, bet negrimstu.

 

 

23.6.12. Rakstīts 24.6.

Tiklīdz nerakstu gultā, tad neiznāk nemaz dien. gr., kaut gan reiz iznāca otrreiz rakstīšana, kad bij no rīta rakstīts.

Saule, 20°, apmācies.

Ceļos 1/2 7, vingr.

Saņemu I., banka.

Nestrādāju. Staigāju. Ķiršus ēdu.

Albīna. Lai pērk viņas namu.

Vakarā uzrakstu "Dangeruta miers".

Staigāju. Jūtos nervozs. Guļu labi.

 

 

24.6.12.

Saule būs. Apmācies, 23°.

Mostos 5, ceļos 1/2 6, dien. gr.

Saņemu I. Avīzes 10-tos.

Staigāju, ēdu 100 ķiršus.

Kartis: In., Ivanovam, Simsonam.

Lasu.

Strādāt - nau.

Dien. gr. 4 lpp.

Guļu labi.

 

 

25.6.12.

Saule, vējš, 17°.

Mostos un ceļos 1/2 7, dien. gr.

Saņemu I., Gulbja vēst., jāiet pēc naudas uz Lugānu, 10 rub.

Rakstu Robertam, nosūtu.

Aizlasos avīzes.

Plāni ar Gulbi, bet labāk vēl Upītim dot kop. rakst.

Dusmojos, ka maz strādāju.

Guļu ne labi. Citādi spēcīgs.

[Sapņi.] Zudermans man kā ārsts pārmet, ka es atstājis mācības; nu būšot aizmirsis. Es gribu stāstīt par ritumu spēku uzplūdiem.

 

 

26.6.12.

Saule, drusku mācas, 16°.

Mostos un ceļos 1/2 7.

Saņemu In. kurvi, Ivanovs, Savien. Str.

Staigāju 1.

Vāru kartupeļus, pārēdos.

Rakstu In. 2, Ivanovam, In[iņbergam], Rol[avam], Birutai.

Staigāju 1.

Neiemiegu labi. Tops sākas.

Vēst. jābeidz ašāk.

 

 

27.6.12. Rakst. 28.

Saule, 18°.

Mostos un ceļos 1/2 7, vingr., d. gr.

In. dakt[eriene], Kirpis.

Avīzes-10.

10- 1/2 12 staigāj.

1/2 12 - lasu Hartu- 1/2 1.

1/2 1- 1/2 2 staigāt.

4-5 vēstules.

5-3 Brālis, Plūdons.

i-8 vēstules: Simsons.

Vēstules nomāc, liels darbs.

 

 

28.6.12.

Saule, 20°.

Mostos un ceļos 1/2 7, dien. gr., vingr.

Saņemu: Nīnas saldu izlīdziņ. Ķeniņiete. In.

Aizlasos Hartu.

Domas par epu, Homēra loma man.

Dauge no 5-i.

Vēstules dakterienei, Nīnai.

Nomāc vēstules. Nau kas pārraksta. Par daudz darba.

 

 

29.6.12.

Saule, 18°.

Mostos un ceļos 6, dien. gr. Vingr.

Saņemu: Gulbja, ka Plāt[ess] neļauj drukāt.

P. 2 atnāk [1 nesalasāms vārds], izjauc dienu.

 

 

30.6.12.

Saule, 19°:

Mostos un ceļos 6.

Rakstu 11 lp, vēstuli Gulbim, I.

Saņemu: In. un avīzes.

Staigājam. Pusdien.

Aizvadu 7 vakarā.

2 dienas pazaudētas, daudz runāju.

[Sapņi.] Pēters Vidiņš. "Im.".

 

 

1.7.12.

Līst, 18° visu dienu.

Mostos un ceļos 1/2 7. Vingr., guļu bez krekla, labi.

Saņemu: Cielēns Mēr[inga] brošūru. In. nau.

Neeju.

Lasu visu dienu.

 

 

2.7.12. Rakst. 5.

Saule.

Mostos un ceļos 1/2 7, vingr.

Atbrauc E. Polīte.

Uz Lugānu; cimitero.

Otrreiz uz Lugānu.

Nestrādāju. Vēlu gulēt.

 

 

3.7.12. Rakst. 5.

Līst visu dienu.

Ceļos 4, ceļu P[olītes] j[aunkundzi].

Nebrauc, bet iet uz Brē.

Visa diena man iztraucēta.

Noguruma jūtas.

 

 

4.7.12. Rakst. 5.

Saule, 17°.

Mostos un ceļos 6, vingr.

Saņemu: In., Roberta.

Uz Lugānu aizvadu E. P[olīti].

Vakarā Dauge ciemā, nofotografē mani.

Nogurums liels.

 

 

5.7.12.

Saule, 15°.

Ceļos 7, vingr., dien. grām.

Saņemu Gulbja, ļoti mīļi. In., Roberts par "Induli" labi.

Staigāju, rakstu piezīmes.

Vēstules: Dorei, Cielēnam, Robertam, Lilijai, Ķeniņai.

Plāni ar franču naudu.

Baltikas valsts.

 

 

6.7.12.

Saule. Naktī lija, 17°.

Ceļos 1/2 7, vingr., dien. gr.

Saņemu In., Zinību komisijas referātu. Brošūru par "D[ienas] L[apu]" un "Induli", Am. Riteras, Siliņa, Plūdoņa.

Brāļa un "Taurētāju".

Plāni.

[Sapņi.] Dzirdu, it kā I. piepeši sauktu.

 

 

7.7.l2.

Līst, pērkons, 17°. Saule.

Ceļos 7, nelabi gulējis, vingr., d. gr.

Saņ.: In., Cielēns, Tantiņa, Roberts labi, Skabarga, Mihelsons.

Vēstules: In.

Staigāju, lasu avīzes.

Kārtoju III dz.

[Sapņi.] Liels suns man pieslējies.

 

 

8.7.12.

Saule; vējš, 16°.

Ceļos 7, nelabi gulējis. Tops. V., d. gr.

Pulkstens iet pa 1 st. dienā par ātri.

Saņemu: In., Tantiņa, Šahts, Kains, cīriķieši.

Rakstu vēstules: Kirpēnam, Mihelsonam, Reinbergam, Tantiņai, Cielēnam, Teātrim, Šahtam.

Nogurstu, bet labi.

 

 

9.7.12.

Saule, 17°.

Ceļos 7, nelabu gulējis. Tops. V., d. gr.

Saņemu: Nīna, Elli - zafti, I., avīz.

Lasu avīzes-12.

Pavakarā strādāju 2 st. dz. III.

Bet tad vēl turpināju un ir par daudz, sāp galva, un vēst. paliek nerakstītas.

Jāvēro vairāk.

 

 

10.7.12.

Saule, 18°, lietus, pērkons, liels.

Ceļos ap 7, v., d. gr.

Saņemu: Bērziņa par U. d. national.

Roberta, In. Albums.

Aizraujos ar albumu krāmēš. līdz 1.

Rakstu: Bērziņam, 1 stundu liriku.

 

 

11.7.12.

Saule, 20°, dien. gr., vingr.

Ceļos 1/2 7.

Saņemam: Simsona.

Rakstu -

Plāni: balādes 2 st.

Lasu balād. grām. 5 st.

[Sapņi.] Redzu apdegušas mājas. Sapņos man saka laikam Līziņa, ka tas nozīmējot zaudējumu. Tad redzu puķes, it kā no manis citam dotas.

 

 

12.7.12.

Saule, 20°.

Ceļos 1/2 7, dien. gr., vingr.

Saņemu: In., avīzes.

Lasu Mihelsonam dzeju 5 stund. Nobeidzu darbu.

Vēstules Ekterim, Pētersonam, Jansonam.

Sāk iet uz galu lielais vēst. darbs.

Apmierinājuma jūtas.

 

 

13.7.12.

Saule, 20°.

Ceļos 1/2 7, vingr., dien. gr.

Saņemu In., avīzes.

Rakstu 2 dzej. Amerikai.

Vēst. Amerikai.

[Sapņi.] Jābrauc ceļā uz vezuma, neēdis, arī nemazgājies. Būšot labi. Briedis jauns, otrs vecs, [1 nesalasāms vārds].

 

 

14.7.12.

Saule, 20°.

Ceļos 7, vingr.

Saņem.: In., avīzes.

Strādāj dz. III 3 st.

Runājos ar Linu un Tugniettu.

[Sapņi.] Īsi priekš nomoda: "Rīg. Avīzē" es rādu sveštautiešus lielā karikatūras lapā. Atkal aizmiegu. Priekš augšāmcelšanās: es vienkāršā istabiņā, agri augšā, Doriņa grib mani pārsteigt, mana dzimumdiena vai citi svētki, caur durvīm redzu, ka otrā istabā ar ceriņu pušķiem Doriņa un Līziņa, es aizsteidzos priekšā, mazs kaķēns nāk spēlēties, apslapinās, esot par plati kājas izplētis. Doriņa, tad Līziņa un mamiņa. Mamiņa mani vairākkārt bučo, aizsteigdamās priekšā Līziņai. Tā ir liela, par galvu lielāka par mani. Blondiem, uzlokotiem matiem, zīda ģērbta, tik svārki nesapogāti, jauna, varētu precēties, piep. Spiež pie krūtīm.

 

 

15.7.12.

Saule būs, 20°.

Ceļos i, dien. gr., vingr.

Saņemu: Hertelis, Lilija, Mihelsons, Doriņa, Bertoglio.

In. nau.

Eju uz Lugānu.

Pārvadājos uz mazo istabu. Pārpilna istaba, jūtos apspiests, arī degradēts. Vairāk koncentrēšos, saņemšos.

[Sapņi.] Lieli dzelteni dubļi, bet ir arī sausums gar ceļmalu. Eimu mājā, lielas zāles apprasīties pēc mājas viņpus Daugavas. Aizmirstu koku, atrodu. Iznāk dvorņiks, pasaka: 5500 r., Daugavā plašs ūdens.

 

 

16.7.12.

Saule būs, 20°.

Ceļos agri, vingr., dien. gr.

Saņemu: Roberta, Biruta, Upīts, Zeltiņš, nauda no Upīša,

In. 2 kartis.

Zaļā pilī 2 1/2 st. Dz. III.

Uz Lugānu pēc veronala. Lugānas gaiss nokausē, nāku kājām mājās.

 

 

17.7.12.

Saule būs, 20°.

Ceļos laikā, vingr., dien. grām.

Jūtu negribu uz vingr. un d. gr.

Saņemu : In.

Dz. III 3 1/2 st. 1 jauns, pārstrādājos.

Vakarā 2 jaunus, bet vēstules nē.

Nelabi jūtos. Citādi diena laba.

 

 

18.7.12.

Saule būs, 18°.

Ceļos agri. Dien. gr., vingr.

Jūtos noguris, laikam no vakarēj. pārstrādāšanās. Nau arī ieturēta 5 d. sistēma.

Dz. III 3 st.

Vēstule A. Upītim, lūdzas dzejol., Robertam. Jūtos labi.

[Sapņi.] Braucu uz Ilūksti, ļoti skaisti. Zirgs nojūdzas, noturu grožos.

 

 

19.7.12.

Lietus, nakti un dienu, pērkons, 17 1/2 °.

Ceļos parasti, vingr.

Saņemu: Lilija brīdina no H. S[imsona].

Neeju staigāt.

Dz. III 3 1/2 st.

Noguris vakarā.

Kārtoju albumus.

 

 

20.7.12.

Saule, 16°.

Ceļos parasti, vingr., dien. gr. (Kā grūts uzdevums.)

Noguris, nepatīkamas domas un jūtas.

Staigāju.

Dz. III 3 st., pēc pusd. atkal 2 st.

Otreiz nestaigāju.

Raudu. Darbs vēl liels, bet iet.

[Sapņi.] Eju ar draugu augstmani lielās zālēs, viesi, iepazīstinās ar mani, ar [1 nesalasāms vārds] jkdz., ja pēc lai traukus mazgāju. Eju gar ezera krastu, it kā atvadījies no drauga ar zobena vicināšanu. Šķirstu albumus ar slapjām drēbēm, tās it kā atstātas. Biruta kam rāda krāsainas gleznas. Vai tad tā ir sajūta? Jā.

 

 

21.7.12.

Saule būs, 15°, naktī stipri lija.

Ceļos parasti, negulēju labi, vingr., dien. grām.

Staigāju 1 st.

Lasu avīz., Balladenbuch.

Raudu. Atpūšos.

[Sapņi.] Aizmetu melnu kamolu, meklēju baltu pa pilno kabatu.

 

 

22.7.12.

Saule, 16°.

Ceļos parasti, vingr., d. gr.

Atpūtas diena.

Vēstules: In., Bērziņš, Nīna, Mihelsons.

Plāni: jaunīb. dzej. strādāju visu vakaru. Neprotu atkal atpūsties.

Saņemu In. telegramu, ka brauks: baidos, bet arī labi.

[Sapņi.] Gaidu kratīšanu. Ar krievu runājos. In. iesviedis vēstuli ūdenī, un policija zvejo ārā. Es uztraucos.

 

 

23.7.12. Rakstīts 26.7.

Saule. Ceļos parasti. Gribu strādāt pensu līdz I. atbraukšanai, bet lasu tikai avīzes. Satieku I. nogurušu, vāju, bet tomēr labu, es esot tāpat: noguris, bet spirgts. Runājam līdz pl. 1 naktī. I. neatpūšas, pulveri. Es guļu labi.

 

 

24.7.12. Rakstīts 26.7.

Līst, tad saule.

In. guļ visu dienu. Es apkopju, In. tīk.

In.: jūtos kā dzimtenē. Labi izrunājamies. Arī par plāniem.

Rakstu: Mihelsons, Nīna, Vāgners, Jansons.

Vakarā izejam staigāt, labi.

 

 

25.7.12. Rakstīts 26.7.

Saule.

Runājam daudz. In. guļ līdz pēcpusd.

Pēcpusd. Lugānā 3 st.

In. jūtas pēc tam jautrāka, atpūtusēs.

Saņem. Upīša brošūru par mani. Labi.

 

 

26.7.12.

Saule. Ceļos 1/2 7.

In. nau labi gulējuse. Abi nervozi.

In. liek pakāt un runāt ar saimnieci, lai nes uz pastu kasti ar mašīnu. Es ņemu ļaunā. Nogurstu. In. runā pati. Bet es tomēr vēl noguris. Nesu mašīnu uz Lugānu. Ar In. šķiramies labi.

Noguris. Rakstu: Pēters, Ninai, Dermanim.

Nokārtoju istabu, vēstul. un dien. grām.

Nopūtas dziļas, bet jūtos labi, stāv darbs priekšā.

 

 

27.7.12.

Saule, 13°.

Ceļos 1/2 7, vingr., dien. gr.

-11 avīzes. Biruta.

2 1/2 dz. III.

Vēstules: In., Rīgas teātrim.

Labi.

 

 

28.7.12.

Saule, 18°.

Ceļos 6 1/4 , vingr., d. gr.

Aizlasos avīzes, "Lit. Echo" 9-11.

Dz. III 3 st. līdz 1/2 3.

Plāni: braukt uz Zviedriju uz dzīvi.

Sāku padoties nogurumam.

Naktī moskīti un pērkons.

Guļu gluži nelabi. Grūti strādāt.

[Sapņi.] Laižos pa gaisu ar vēju, mašīna ar palagiem, viegli rīkojama. Mama mani saņem.

 

 

29.7.12.

Lietus, 19°.

Ceļos 7, guļu no 6-7, vingr.

Neeju staigāt.

Dz. III no 1/2 11- 1/2 2, arī pēc p.

Ļoti grūti, nekas neiznāk ar kārtošanu, riebjas dzejoļi, bet vēl gribas strādāt.

 

 

30.7.12.

Saule, 15°, vingr., d. gr.

Ceļos 6.

Aizlasos avīzes no 9-12.

1-3 dz., 5-8 dz.

Saņemu telegr. no Upīša pēc rakstiem, Ivanovs, Tantiņa.

Jūtos nepārstrādājies un labi.

[Sapņi.] Brālis, radiķeļa protokols nesaprotams. Staigāju pa pļavām, istabā apsēstos, tā esot mana, nau labi tapsēta. Par Skalbi kas labs. In. laikam arī.

 

 

31.3.12.

Saule, 15°, vingr., d. gr.

Ceļos 1/2 7.

Staigāju zaļā pilī no 10- 1/2 12, dz.

12- 1/2 2 dz.

Dz. 5-8.

Noguris, bet labi.

[Sapņi.] Sapņu daudz. Pizas laukums, plastisk. grupa, bet dzīva, ka pagāni noģiftē kristīgos strādniekus.

 

 

1.8.12.

Saule, 16°.

Ceļos 6, vingr., d. gr.

Dz. III 10- 1/2 1.

Brīvdiena.

Aizsūtu palmi. Telegr. no In. nau.

Skaists ugunskurs Ruviglianā, nevaru beigt priecāties.

[Sapņi.] Redzu sapni, bet aizmirstu. Kad atnāk avīzes un redzu "D. L." 169. Nr. 16/29.7.12. Degl. romānā dzeju par Merķeli, tad atminu. Brālis man rādot avīzē, feļetonā par divām slejām vidū dzeju, ar kādu sevišķu nozīmi. Sapņoju ap 1/2 6, saņemu 1/2 9.

 

 

2.8.12. rakstīts 8.8.12.

Līst, 17°, saule.

Ceļos 1/2 6, līdz 1/2 7 vingr., dien. gr.

Dz. III 3 st.

Dabonu I. telegramu vakarā.

Pakojos līdz 12.

[Sapņi.] Redzu to pašu vakarējo sapni, it kā par viņu atstāstītu In. un vēl kādam, ka pats sapnis nau ievērojams, bet viņa piepildīšanās. Kad to nesaprot, bēdājos un raudu.

Vairāk ļaužu tur ir.

 

 

5.8.12. Rakst. 8.8.12.

Līst.

Ceļos 6, vingr.

I. pārvadājas manā istabā.

Visa priekšpusdiena ar to aiziet.

Pēcpusd. es eju pie dakterienes.

Vēlu ejam gulēt. Vēl labi.

 

 

6.8.12. rakst. 8.8.12.

Līst un saule. Vingr.

Pēcp. ejam abi pie dakterienes, 3-6.

Staigājam iepirkdami.

Norunājam vēli, I. ņem ļaunā, ka es teicis esot 10 gadus pazaudējis attīstībā caur I. bēgšanu.

Salīgstam.

 

 

7.8.12. Rakstīts 8.8.I2.

Līst, 12°, vingr., labi.

Eju uz policiju.

Nogurstu.

Pēcp. kartiņas zortēju, nogurstu.

Ejam gulēt 1/2 11. Labi.

Dz. III drusku strādāju.

 

 

8.8.12.

Līst, saule, auksts.

Ceļos 5-6, vingr.

1/2 8- 1/2 9 staigāju, grāmatu neatrodu,

Gribu sākt strādāt, rēķins, vēstules.

 

 

9.8.12. Rakst. 14.8.12.

Līst, auksts.

Ceļos agri, vingr.

Strādāju, pie dakter.

 

 

10.8.12. Rakst. 14.8.

Līst, auksts.

Ceļos agri, ving.

Strādāju.

Mārtiņš, Skabarga, Guste.

Nogurdina, ļoti.

 

 

11.8.12. Rakst. 14.8.

Līst, auksts.

Ceļos vēlu.

Aicina iet uz Uetli. Esmu noguris, neejam.

In. pie dakterienes.

Strādāju.

Staigājam.

 

 

12.8.12. Rakst. 14.

Līst, auksts.

Ceļos agri, vingr.

Strādāju.

Dakterien. - ikdienas.

 

 

13.8.12. Rakst. 14.8.

Līst, auksts.

Ceļos agri.

Staigājam. Strādāju.

Dakteren.

Vaguls.

Nogurstu, bet labi.

 

 

14.8.12.

Līst, tad saule.

Ceļos 1/2 7, ienāk I., domā, ka 1/2 9.

7-8 paēdis, 8-9 staigāju.

9-12 strādāju labi.

Kirhenšteins, kulturālāks.

Dakteren.

Pavadam Gusti.

Bāde. Vakarā nestrādāju.

Ar I. runāju. Gulēt 10.

 

 

15.8.12.

Apmācies, saule būs.

Ceļos 6, vingr., labi, dien. gr.

Sāku strādāt 9-12.

Vakarā vanna, vairs neiznāk.

Pie dakteren. es viens.

Vakarā I. pie Amālijas.

Es lasu avīzes.

 

 

16.8.12.

Apmācies, drusku saules, auksts.

Ceļos i, vingr., d. gr.

Strādāju 10- 1/2 1. Vakarā Vaguls. Amālija.

Dakteren., abi.

Vakarā strādāju no 6- 1/2 8.

In. ļoti uztraukts, saka, ka es nervozs.

Es errojos, uztraucamies un neguļam, bet man bij ļoti labi.

 

 

17.8.12.

Saule, auksts.

Ceļos 6-7, vingr., d. gr., brīvdiena.

Staigāju no 1/2 8- 1/2 10.

In. salīgstam.

Vēstules: Bertoglio, Doriņa, Kindzuls, Siliņš.

[Sapņi.] In. redz man 2 vātis kājās.

 

 

18.8.12.

Saule.

Ceļos 7, vingr., brīvdiena.

Priedīts. Pie Vaguļiem.

Gulēt 1/2 11. Dzēru 2 gl. vīn., nejūtos labi.

 

 

19.8.12. Rakst. 21.8.12.

Saule, auksts.

Ceļos 7, vingr.

Pazūd. diena.

No rītus staigāt ar Brenci un Vaguli.

Pie dakterenes.

Pavakarā atkal ar Brenci un Vaguli, un Kirhenšteinu.

Gulēt vēlu.

Dūša nau laba.

 

 

20.8.12. Rakst. 21.8.12.

Lietus.

Ceļos 7, vingr.

Zūd diena, dakt.

Rakstu atbildi golgovskiešiem, neiet, beidzu 8 rind. Tik vakarā.

Nelaba dūša.

Vakarā Kirhenšteins.

Eju gulēt tikai 12, iemiegu 1/2 2, dusmas lielas.

 

 

21.8.12.

Ceļos 1/2 7. Saule, auksts.

Satiekos vēl ar Kirhenšteinu, fotografēties.

Strādāju. Vingroju.

Dakter.

 

 

22.8.12. Rakst. 23.8.12.

Līst, auksts.

Ceļos 6.

Strādāju Dz. III, vingr.

Dakter.

Dr. Šahts, no 6-10 ar dakteren.

Vakarā drusku strādāju, Šahtam hlāt esot. Nogurstu ļoti.

 

 

23.8.12.

Līst, auksts, vējš.

Guļu no 2-6, vingr., d. gr.

Strādāju no 1/2 10- 1/2 1.

Saņemu no Liepājas teātra 90 fr.

Ēdu 7. Strādāju-9. Vanna.

Nekaitēja vēlu strādāt.

 

 

24.8.12.

Saule.

Ceļos 7, bija ņemts pulveris, nedara labi.

Staigāju 9-10. Lasu avīzes- 1/2 11.

Strādāju dz. III.

 

 

25.8.12. Rakst. 28.8.12.

Saule.

Ceļos 7, vingr.

Staigājam.

Dakterenes ciemā, ejam uz "Butterfly".

 

 

26.8.12.

Lietus, vētra.

Ceļos 7, vingr.

Strādāju dz. III.

Vakarā Ēķis, aizņemas 20 fr.

Nogurstu runājot.

 

 

27.8.12.

Lietus, vētra.

Ceļos 6, vingr.

Ar I. baramies.

Strādāju.

Vakarā Rogas abi.

Nogurstu, sāp zobi.

[Sapņi.] Redzu bibliotēku, kalnu.

 

 

28.8.12.

Lietus, vējš.

Ceļos 1/2 7, vingr.

Staigājam no 8- 1/2 10.

Vēstules no 10-12, 6- 1/2 9 dakteren.

Nolemts braukt Kast. ap 1.-15. sept.

Nelaba dūša. Mārtiņš traucē.

Gulēt ap 10.

 

 

29.8.12.

Būs saule, migla.

Ceļos 5-6, vingroju 3/4 stundas.

Iešan. vannā.

Pēc vannas guļu.

Strādāju no 11- 1/2 1.

Vēstules: 5.

Dakterene.

Norakstu beigās Iniņbergam par koprakstiem.

Izdot I daļā drāmas: "U. un n.", "Pusid.", "Z. zirgs", "Ģ. Vilks".

Vēlu gulēt, 12.

 

 

30.8.12.

Saule, migla.

Mostos 4, ceļos 6, vingr., d. gr.

Darba nau.

Vēstule Upītim.

Amālija. Upītim vēst. gadu nerakstīt.

Steidzos ar vēst. un nogurstu. Kop. raksti nu ir apgādāti.

Gulēt agri.

 

 

31.8.12.

Lietus.

Mostos 1/2 7, guļu labi, vingr.

Staigāju 9-11, runājam ar I. un salīgstam.

Pēcpusd. vēstules.

Pie Globusa apģērba apstell.

9-10 ciemā pie Līviem.

Nogurst. atkal.

[Sapņi.] Šareiko, laikam Jansons arī.

 

 

1.9.12.

Saule.

Ceļos 4, 6 pie I., vingr.

Brīvdiena.

Staigājam no 9-11, runājam.

5-7 ciemā pie Amālijas un Skabarga.

8-9 staigājam. Kartiņas liekam.

Gulēt 1/2 11.

 

 

2.9.12. Rakst. 6.9.

Apmācies, būs saule, auksts.

Mostos 5, ceļos 6, vingr., 1/2 st., d. gr.

Strādāju dz. III.

Globusā uz uzprovi no rītus.

 

 

3.9.12. Rakst. 6.9.12.

Apmācies.

Ceļos agri, vingr., nelaba dūša.

Strādāju.

P. pusd. ķeizaru skatīt no jumta.

Satiekam Līvu.

Vēlu gulēt.

Ejam uz teātri, "Butterfly".

 

 

4.9.12. Rakst. 6.9.12.

Apmācies, saule.

Ceļos agri.

Staigājam, satiekam Amāliju un Skabargu.

Nokavējam laiku.

Ejam skatīt "Joanna d'Arc".

Vakarā [3 nesalasāmi vārdi].

 

 

5.9.12. Rakstīts 6.9.12.

Saule.

Ceļos 1/2 6, vingr.

Strādāju kopā ar In.

Izšķiru darba un mīlas nodaļas.

Salīgstam.

Dakteren.

Vakarā I. uzbudinājas, bet labi.

 

 

6.9.12. Rakst. 10.9.12.

Apmācies.

Ceļos 1/2 7, vingr.

Staigājam.

Strādāju, dakterene.

 

 

7.9.12. Rakst. 10.9.12.

Lietus.

Ceļos agri, vingr.

Staigāju, strādāju, dakteren. Šķiršanās, samaksa 200 fr.

Nobeidzam ar I. kopā lasīt.

Liela atzinība no I.

Nospriežu Iniņu atjaunot. Nu man būs laika. Pats arī no jauna mācīšos un attīstīšos.

 

 

8.9.12. Rakstīts 10.9.i2.

Līst.

Ceļos agri, vingr.

Staigāju.

Kalns traucē, puķes, bāršanās.

Vakarā Līvi, Mārtiņš, atsauc vēl Skabargu, Amāliju.

Aizmirst Čipu.

Es nogurstu, neguļu labi.

 

 

9.9.12. Rakstīts 10.9.12.

Līst.

Ceļos agri, vingr.

Drusku pārrakstu.

Riebums un nogurums no sabiedrības.

Ar I. ļauni.

Vakarā: Baloža raksts par "Pusideālistu", ļoti labs.

 

 

10.9.12.

Līst, auksts, 10°.

Ceļos 1/2 7, vingr., dien. grām.

Staigāju, salīgstam ar I.

Strādāju, norakstu.

Vanna auksta.

Vakarā pie I., avīzes lasu.

 

 

11.9.12.

Līst, auksts, 6°, būs saule. .

Ceļos 1/2 7, vingr., dien. gr.

Strādāju: norakstu 10-12.

In. iesnas, pie dakterenes.

Vakarā Vaguls ciemā.

Pie In. kurināts, lasu tur visu vakaru, nebeidzu darbu.

No Lilijas dāvana.

 

 

12.9.12.

Apmācies, drusku siltāks.

Lugānā 24° pakrēslī.

Mostos 2-4, drusku guļu 5, 1/2 6-7, vingr., dien. grām.

I. guļ. Staigāju viens.

Dabonu dzim. dienas dāvanas: puķes no Amālijas, Skabarga un laikam Līviem.

Kartiņas no Lilijas un Latvijas.

Šodien paliek 47 gadi, sāku 48. gadu. Lai labs sākums un turpinājums. Turēties un uzvarēt.

Strādāju, norakstu, vēl daudz darba.

[Sapņi.] Skaista vakara vai rīta blāzma zaļgana, sarkani stari, rāda man citi. Kāpju pa trepēm.

 

 

13.9.12.

Būs saule. Auksts.

Ceļos 7, vingr., d. gr.

Staigājam, es nokausēju I. un par to pats nevaru sākt strādāt, lasu avīzes.

Norakstu 11-12.

Samaitāju māgu. Dakteren., pārmainu biļeti. Skatos "Aīdu".

Pārnāku 12 nakti mājās.

 

 

14.9.12.

Saule, auksts.

Rudens Cīrihē būšot silts un jauks.

Ceļos 7, vingr., d. gr.

Jūtos neizgulējies. Staigāju viens, 9-10.

I. nes svārkus mazgāt.

Vēst. no Lepska.

Strādāju 10-12, 4-6 vannā.

Vakarā dakterene ciemā. Vaguls.

Runājam ar I., labi, ar dakter. arī labi.

 

 

15.9.12.

Apmācies.

Ceļos 7, jūtos labi, vingr., dien. gr.

Staigājam.

Norakstu un pārtaisu "Gaitas gājējs"', 11- 1/2 1.

Vingr. stipri. Strādāju, vēstules 4-7.

7 ciemiņi. Skabarga, Amālija-11.

Lasu, guļu ne labi.

 

 

16.9.12.

Saule, silts.

Ceļos 7, vingr., pārsteidz pasts.

Upīts-Birznieks, A. Upīts, Biruta.

I. ir "D[zimtenes] V[ēstnesim]" devusi ziņas, caur Liliju.

Izeju staigāt 10-11. Vēstules 11-12 1/2 , 3-6 1/2 , 3-10.

Pie dakteren. vakariņ.

Maz dabon. gulēt.

 

 

17.9.12.

Saule.

Ceļos 1/2 8, neizgulējies, bez vingr.

Staigāju 9-10.

Lasu Kraujas "Pusideālistu" 10-12 1/2 .

Rīt gribu izbraukt.

"Pusideālists" dara sentimentālu.

Noguris jūtos.

 

 

18.9.12. Rakst. 20.9.12.

Saule.

Ceļos 7, vingr.

Staigājam.

Lasu "Pusideālistu". Rakstu Kraujam, pārāk asi.

Baramies ar In.

Salīgstam. Braucu rītu. Ciemā Miķelsons.

Ciemā, atvadībā, pie Līva. 5 fr. maksā.

Sabaramies ar Līvu.

Noguris, bet labi.

 

 

19.9.12. Rakst. 20.9.i2.

Saule.

Ceļos 1/2 7, vingr.

Aizbraucu 9 no rīta uz Kastaņolu.

Amālija puķu buķeti. Skabarga pavada un nes pakas

Šķiramies labi.

Ceļā rabīna meita un rumāņu žīdi.

Saņem labi. Vēst. In.

Sāku "Jāzepu" - 10 rindiņ.

Guļu labi.

Kastaņolā 22°.

 

 

20.9. I 2.

Līst, 14°.

Ceļos 7, nevingr., gaidīdams pienu, vingr. Pēcpusd.

Staigāju.

Aizlasos avīzes- 1/2 1, ēdu maz, ciets vēders.

Vēst.: In., Vecozolam, Resnevicei.

Kārtoju papīrus.

"Jāzepam" ir vēl 8 nedējas līdz 15. nov.

Noguris no lietus laika. Sāpes mugurā.

Jāvingro vairāk.

 

 

21.9.12. Rakst. 22.9.12.

Apmācies, pusd. saule.

Ceļos 7, vingr.

Staigāju.

"Jāzeps" 1/2 11- 1/2 1, 4-6.

Vēst. In.

Sāpes vēl ir.

 

 

22.9.12.

Apmācies, p. pusd. saule.

Ceļos 1/2 7, vingr., dien. gr.

Staigāju uz narc. kalna, lasu avīzes.

Kārtoju skatkartiņas, nogurstu.

9-11 Gulbim vēstuli norakstu. Labi.

 

 

23.9.12.

Apmācies, pēc saule.

Ceļos 7, vingr.

Staigāju. Strādāj. "Jāzepu", kārtoju un pārlasu, aizgrābj vietām.

Kārtoju kartiņas līdz pat 11 p. nakti.

Grūtums, uzdevums nost. Labi.

 

 

24.9.12. Rakst. 25.9.12.

Apmācies, saule, naktī līst.

Ceļos 1/2 7, vingr.

Aizlasos avīzes līdz 1/2 11.

Strādāju "Jāzepu" 40 rindu, bet nenorakstu.

Zemnieks ar vīnogām.

Sūtu In. puķes ar tašiņu.

Kartiņas lieku.

Nestaigāju, jo līst.

Rakstu Birutai līdz 11, labi.

 

 

25.9.12.

Saule, 12°.

Ceļos 1/2 7, vingr.

Staigāju- 1/2 10.

Strādāju "Jāzepu" 11-2, 1/2 5- 1/2 6.

Avīzes, In. karti.

Ilgi raudu, ka I. sauc par nežēlīgu.

Staigāju, itāl. avīzes. Tops slikts, citādi labi.

 

 

26.9.12.

Līst, tad drusku saule, apmācas.

Ceļos 7, vingr.

Vēst.: In., Birutai, Hertelim, avīzes, staigāju, aizlasos- 1/2 11.

"Jāzepu" norakstu no 1/2 12-2, 1/2 5-6, 9-10.

Staigāju 1/2 8- 1/2 9.

Vēst. Birutai, In. Labi.

 

 

27.9.12.

Saule, 10°.

Ceļos 1/2 7, vingr., vēst. Hertelim.

Staigāju un lasu no 1/2 9- 1/2 11.

In. vēstule laba.

"Jāzepu" norakstīt no 11-2, 1/2 5- 1/2 7.

Vakarā pārrakstu dzej. priekš avīzēm un izskatu visu dzej. grām. vēlreiz cauri - 9-11.

Vēlu gulēt, bet labi.

 

 

28.9.12.

Saule, 10°, mācas.

Ceļos 1/2 7, vingr.

Staigāju un aizlasos 9-11.

Kartis: In., Ekterim, Sējam.

12-2 dzeju kārtoš., ievada dzeja.

1/2 5- 1/2 7 - " -

Vēst.: Ekters, Sēja.

Žēl, ka nestrādāju "Jāzepu".

 

 

29.9.12.

Līst, 12°, bet jūtas aukstāks.

Ceļos 1/2 7, vingr., dien. gr.

Staigāju un aizlasos līdz 12.

Norakstu dz. pr. avīzēm.

Gar. vēst. Birutai, "Jaun[ības] Tekām".

Pārstrādāju no Birutas vēstules.

Žēl, ka nestrādāju darbu, bet no vēst, pārstrādāju.

Neievēroju atpūtas dienu.

 

 

30.9.12.

Līst visu dienu, 12°.

1/2 7 ceļos, vingr.

Lasu un staig. līdz 12.

Nevaru pārvarēties nelasīt avīzes.

Vēst.: Kirhenšteinam. Antonam.

 

 

31.10.12.

Saule, no rītus lija, 14°.

Neguļu labi, svīstu, par daudz ēdam.

11 pārnākam. I. strādā, es nē.

Kartis: Nīna, Kirhenšteins, Stelps.

Dien. gr. 2 lp.

Rēķini.

Sajūta nelaba no nestrādāšanas.

Viss oktobra mēness pazaudēts.

"Jāzeps" netiek gatavs.

 

 

8.11.12.

Saule visu nedēļu, 6°, vakar 7°.

Vingroju visu nedēju, d. gr. nau.

Ceļos 1/2 7, masēju māgu.

7-8 ceļos, vingroju.

8-9 ēdam.

9-11 staigājam, pasts, avīzes.

11-1 šodien avīzes, citkārt darbs, vēst.

 

 

28.12.12.

Atbraucu no Cīrihes 27.12.12. plk. 7 vak.

Sabiju Cīrihē no 18.-27.12.12.

Lasīju avīzes, kārtoju.

 

 

28.12.12.

Ceļos 1/2 9, bez vingr.

Uz pastu, staigāju, 1/2 11 rakstu In.

1/2 11- 1/2 1 kārtojos, rakstu 17 kartis.

Vakarā no 1/2 9-12 aizlasos, Blos[ijs], fr. revol.

Nevingroju. Guļu labi.

 

 

29.12.12.

Ceļos 1/2 8 - 8°, migla. Vingroju.

Saņemu: In., Biruta, Ance, Lilija, Glomens.

Aizlasos pēc staigāš. 1/2 10-12.

Gribu sākt norakstīt.

Atbrauc Kains.

Norunājam līdz 11 p.

Šķiramies labi, uzņemu. Noskaņoju uz mieru ar koloniju.

Guļu labi.

 

 

30.12.12.

Ceļos 1/2 8, 8°. Migla, pēc saule. Vingr.

Saņemu: In., Mihelsons.

Staigāju, lasu avīzes līdz 11.

Traucē saimnieks ar scansia.

Kārtoju istabu līdz 7 vakarā.

Nestrādāju.

Rakstu vēstules, 5.

Guļu labi.

 

 

31.12.12.

Ceļos 6, noguļu līdz 1/2 8. Vingr.

Saule.

Pakiņa no In. Vēst.

Staigāju, aizlasos avīzes līdz 2, pēcpusd. aizlasos.

Kārtoju gada beigas.

Taisos rakstīt In. jubil. lugu.