RAINIS

 

ZELTA ZIRGS


SAULGRIEŽU PASAKA PIECOS CĒLIENOS

 

 

OTRAIS CĒLIENS

 

 

 

Mežs. Celiņš. - Vēls rudens vakars.

 

 

 

1. skats

 

 

NABAGS

Mīļo dēliņ, es jau esmu piekusis no iešanas: manas vecās kājas negrib klausīt. Apstāsimies un atpūtīsimies; pārdomāsim, kur nu mēs paliksim šo nakti.

 

ANTIŅŠ

Tu, tētiņ, ej vien pa šo celiņu tāļāk un turies tik pa labi; nonāksi pie meža mājām. Tur ir labi ļautiņi.

 

NABAGS

Un kur tad tu paliksi, dēliņ? Vai iesi atpakaļ uz tēva mājām?

 

ANTIŅŠ

Manas tēva mājas ir kapsētā. Drīz es turp iešu, bet šonakt es vēl palikšu tepat, lai no rīta būtu agrāk augšā un ātrāk aizietu uz pili.

 

NABAGS

Es nu gan labāk būtu palicies pie taviem brāļiem. Bet viņi tādi neganti.

 

ANTIŅŠ

Ko nu, tēvs, viņiem tagad daudz rūpju pēc tēva nāves; nevar viņi gar tevi nodarboties.

 

NABAGS

Viņi jau tevi arī padzina no mājām.

 

ANTIŅŠ

Viņi ātri iekaist dusmās, bet gan jau brāļi salīgsim. Nau jau arī tā istabiņa diezgan liela priekš visiem; viņi grib arī sievas apņemt, un tad es esmu tikai pa kājām.

 

NABAGS

Tev, dēls, arī būtu laiks precēties. Kas tevi, nabadziņu, apkops? Kur tu piemetīsies? Es tevi ieprecināšu bagātās mājās, tu man dosi kādu kukulīti, kādu drēbīti.

 

ANTIŅŠ

Es negribu precēties, tētiņ.

 

NABAGS

Tā visi jaunie saka. Bet, kad es tev došu krietnu meitu, gan tad tu gribēsi.

 

ANTIŅŠ

Es nekad neprecēšos, tētiņ.

 

NABAGS

Tu postā aiziesi tāds, kāds tu esi.

 

ANTIŅŠ

Kad es aiziešu, tad drīzāk būšu pie sava mīļā tēva. Tikai tos svētkus gribu vēl redzēt, kā tur nāks tas karaļdēls un nocels no stikla kalna gulošo princesi.

 

NABAGS

Ko tad tie brāļi tevi smēja ar to princesīti, kas stikla kalnā? Vai tad tu esi viņu redzējis?

 

ANTIŅŠ

Neprasi, tēt, neprasi manim.

 

NABAGS

Kādēļ, dēliņ, lai es neprasu par viņu. Man prātā ļaužu dziesmiņa:
Zili stikli, zaļi ledi -
Vidū balti sniega svārki;
Zili stikli, zaļi ledi -
Vidū bāli mēness vaigi;
Zili stikli, zaļi ledi -
Vidū gari saules mati.

 

ANTIŅŠ

Nemini viņu, nemini, mīļo tētiņ! nemini ne vārdiņa.

 

NABAGS

Kādēļ lai es neminu, dēliņ? Viņa tik skaisti guļ savā zārciņā. Visi ļaudis nāca un skatījās, un nožēloja viņu, tik jaunu un skaistu.

 

ANTIŅŠ

Ak, tētiņ, ko tu dari! ko tu dari! - Tu manu dvēseli šķetini laukā; tu manas sirds saknītes plēs no zemes ārā!

 

NABAGS

(Pusdziedoši.)

Zili stikli, zaļi ledi -
Vidū stinga dvēselīte.

 

ANTIŅŠ

(Sāk skali raudāt.)

 

NABAGS

Mīļo puisīt, ko tu raudi?
Vai tev žēl ir princesītes?

 

ANTIŅŠ

Žēl man ir tās princesītes,
To es raudu, mīļo tētiņ.

 

NABAGS

Vai tu redzēji. ka žēlo
Stikla kalna princesīti?

 

ANTIŅŠ

Ak tu, tētiņ, svešo tētiņ,
Vai es redzējis to esot?
Katru dien' es viņu redzu,
Manās acīs viņa dzīvo.
Saules spodras sniega segas,
Mirdzin balti sarmas pušķi.
Slaiki, caurspīdoši pirksti,
Vārīgi kā lūzens ledus,
Tura, liegi aptvēruši,
Sastingušu vizbulīti.

 

NABAGS

Sapnī, dēls, tu viņu redzi - -

 

ANTIŅŠ

(Strauji starpā.)

Ak, ik nakt' es viņu redzu
Sastingušu, nekustošu,
Bālu vaigu iet man garām,
Skropsti nolaisti pār acīm.
Galva noliekta uz krūtīm,
Zelta matos sudrabrasa,
Pilnas acis lielu asru -

 

NABAGS

Sapnī, dēls, tu viņu redzi,
Dzīvu viņu neredzējis,
Saki, ko tad tā tu raudi
Tās, ko tu pat nepazīsti?

 

ANTIŅŠ

Ko tu runā, svešo tēti,
Kā es viņu nepazīstu?!
Katrs cilvēks, maziņš bērniņš
Pazīst mūsu princesīti;
Visi ļaudis viņu žēlo,
Kā es viens lai nežēlotu?
Visa zeme noskumusi,
Ak, kopš viņa projām gāja,
Ak, kopš stikla zārka sienas
Slēdza viņas augumiņu!

 

NABAGS

Bet vai pazīsti i vaigā?

 

ANTIŅŠ

Kā es viņu nepazītu!
Visi ļaudis raudādami
Gāja lūkot viņu guļam,
Tētiņš - nelaiķis i mani
Līdzi aizveda uz pili,
Notālim es noskatījos,
Priekšā bija lielie ļaudis,
Tuvu nelaida mūs klātu.
Vienu mirkli uzlūkojū -
Spīdums aizsita man acis;
Otru mirkli uzlūkoju -
Asras aizklāja man acis;
Trešu mirkli uzlūkoju -
Pušu lūza mani skati.
Ne vairs redzu, kas man apkārt,
Ne vairs redzu gaišu sauli.
Nau man miera kopš tās dienas,
Viņas sāpes nesu līdzi -
Aru laukā - vienas domas:
Sāpes ar tā viņas krūtis;
Pļauju sienu - vienas domas:
Sāpes pļauj tā viņas priekus;
Griežu rudzus - vienas domas:
Sāpes griež tā viņas sirdi.
Neveicas man mani darbi,
Brāļiem pāri nodarīju,
Iežēlodams princesītes.

 

NABAGS

Ko tu, dēls, tā iežēlojies,
Vienu mirkli lūkodamies?

 

ANTIŅŠ

Ak, šīs vien ir manas ilgas,
Kopš no bērna gadiem modos!
Man ir kauns, ka runāt sāku;
Es to slēpu visu mūžu
Dziļā krūšu pagrabiņā, -
Bet tu labs pret mani biji,
Un man sirds kā acs tik pilna,
Nu tev teicu, un tu smejies.

 

NABAGS

Nesmejos es, mīļo dēliņ,
Negaudies tik princesītes -
Rītu beigsies viņas bēdas!

 

ANTIŅŠ

(Klusi nopūzdamies.)

Rīt, ak, beigsies viņas bēdas!

 

NABAGS

Rītu atnāks saules dēli,
Uzjās stāvā stikla kalnā,
Uzmodinās princesīti,
Uzcels viņu zelta zirgā,
Nonesīs mums vizēdami.

 

ANTIŅŠ

(Nopūzdamies.)

Nonesīs, ak, vizēdami!

 

NABAGS

Ko tu nopūties tā, dēliņ?
Nu būs labi princesītei.

 

ANTIŅŠ

Nu būs labi princesītei!

(Pēc brītiņa.)

Tētiņ, kurš tai kalnā uzjās?

 

NABAGS

Kurš tik skaidris būs kā saule.

 

ANTIŅŠ

Tētiņ, kurš to uzmodinās?

 

NABAGS

Kurš tik mīlīgs būs kā saule.

 

ANTIŅŠ

Tētiņ, kurš to zemē nesīs?

 

NABAGS

Kurš tik stipris būs kā saule.

 

ANTIŅŠ

Ak, kurš līdzīgs būtu saulei?

 

NABAGS

Kurš spēj atdot sevi visu.

 

ANTIŅŠ

Ak, lai ņem jel manu dzīvi,
Es jau miršu labu prātu.
Viņu redzēt tik vēl gribu.

 

NABAGS

- Kurš spēj atdot sevi visu,
Savu dzīvi, savu gribu.

 

ANTIŅŠ

Tētiņ, ak, i savu gribu?
Ak, tik vienu pašu skatu!
Viss mans mūžs tik viņai dzīvots.
Tūkstoš - tūkstoši to redzēs,
Un tik man tas būtu aizliegts?
Tūkstošiem ir viena alga,
Manim ir tā visa dzīve!

 

NABAGS

- Kurš spēj atdot sevi visu,
Savu dzīvi, savu gribu.

 

ANTIŅŠ

Tētiņ, tēt, ak, sirds man pagurst!
Nava tāda, kas to spētu.

 

NABAGS

Ir, mans dēls, un tas to uzcels.

 

ANTIŅŠ

Es, ak, nespēju to, tētiņ!
Es vēl gribu viņu redzēt.
Es vēl gribu viņai līdzēt,
Teikt, ka nesu viņas sāpes,
Varbūt tas tai sirdi veldzēs.

(Izmisis, sāk raudāt.)

 

NABAGS

Nebēdā nu, manu dēliņ,
Gan būs labi princesītei,
Gan tai līdzēs saules dēli,
Kas man līdzēs, vecam vīram?
Kas dos paēst, kas dos padzert,
Kas dos drēbes gabaliņu?

 

ANTIŅŠ

Ej vien, tēt, uz meža mājām,
Dos tur paēst, dos tur padzert.

 

NABAGS

Tāļi ceļi, lieli vēji,
Auksti top man, mīļo dēliy
Tev ir labi paklausīties,
Ko par princesi tev stāstu;
Stāsti silda tavu sirdi,
Man sniedz sala ledus roku.

 

ANTIŅŠ

Še tev, tētiņ, mani cimdi,
Tie tev sildīs ledus rokas.

(Nomauc savus cimdus un atdod nabagam.)

Gan jau laidīs mani galmā,
Kad i nebūs rokā cimdu.

 

NABAGS

Man ir auksti, mīļo dēliņ,
Drebuls lien gar kaklu garām,
Skudriņas pa pleciem skraida.

 

ANTIŅŠ

Še tev mana vilnas šalle,
Vai nu nelaidīs bez šalles?

(Noraisa sev šalli no kakla un atdod.)

Tā vēl ir no mīļās mātes.
Šalle mani sildījusi
Tā kā mātes mīlestība.

 

NABAGS

Vēl man auksti, mīļo dēliņ,

(Apliek sev šalli.)

Lēni ritē vecās asins.
Kamēr kakls silst no šalles,
Mugura jūt vēja dvašu.
Svārki, lūk, ar sadiluši
Līdzi manām vecām miesām;
Drēbe šķidriņa kā sietiņš,
Siltumiņš kā pelus izbirst.

 

ANTIŅŠ

Ak tu, tētiņ, svešo tētiņ,
Vai tad ielaidīs bez svārkiem?
Pilī būs tik lepni ļaudis,
Līdzi sacensties man neļaus,
Neļaus kāpt uz stikla kalna.

 

NABAGS

Vai tad tu jel domā censties
Tur, kur kāps tik augsti kungi?
Neielaidīs tevi pilī,
Vari lūkoties aiz žoga.

 

ANTIŅŠ

Ņem tad, tētiņ, arī svārkus;
Tie tev turēs siltumiņu,
Tie vēl austi mīļās mātes.
Metos likti mīļi vārdi,
Audos silti vēlējumi.

(Novelk savus svārkus un atdod nabagam, kurš tos uzvelk plecos.)

 

NABAGS

Vēl man auksti, mīļo dēliņ
Siltumiņš līdz kājām nesniedz,
Lejā tekot, sastingst gurnos;
Ikri čokurā vēl raujas,
Lieli mēmi, pirksti stīvi,
Nenes tāļāk vecās kājas.

 

ANTIŅŠ

Ak tu, tētiņ, svešo tētiņ,
Kā es aiziešu bez kurpēm?
Kad es nepaliktu ceļā?

 

NABAGS

Aiziesi, velc manas vīzes.

 

ANTIŅŠ

(Noaun sev kurpes un uzvelk nabaga vīzes.)

Ņem tad arī manas kurpes,
Gan tad nesīs vecās kājas!
Kurpes deva raibaliņa,
Tētiņš šuva nopūzdamies:
Nebūs piena devējiņas.

 

NABAGS

Vēl man auksti, mīļo dēliņ;
Sala knaiba liesos vaigus,
Vējiņš plūkā plānos matus,
Cepurītes caurumiņos
Sniegs ar lietu rotaļājas.

 

ANTIŅŠ

Ak tu, tētiņ! ak tu, tētiņ!
Tai tik laidīs i pie žoga?

 

NABAGS

Laidīs, - teic, ka tev par karstu,
Mati tev kā stārka ligzda.

 

ANTIŅŠ

Še, tad ņem i cepurīti!

(Atdod cepuri.)

To man deva baltais incis,
Atstādams par barojumu.

 

NABAGS

Nu es paglābts, mīļo dēliņ,
Nu es varu atkal staigāt.
Lai tev atdodas tavs devums
Simtkārtīgi jaunā saulē!

 

ANTIŅŠ

Man gan nebūs jaunas saules,
Rītu gan vairs neredzēšu.
Mani pieņems Sniega māte,
Aizvedīs pie mana tēva.

 

NABAGS

Nebēdā vēl, mīļo dēliņ,
Jaunas asins pārcieš salu.

 

ANTIŅŠ

Jā, tēt, jā, vēl nebēdāšu,
Uzkuršu sev ugintiņu.

 

NABAGS

Es nu eju.

(Iet.)

 

ANTIŅŠ

Labu ceļu!

 

NABAGS

(Atgriežas vēl atpakaļ.)

Vienu vēl tev teikšu, dēliņ:
Tu man nežēloji drēbju,
Es tev arī nežēlošu;
Atnāks laiks, tev vajdzēs drēbju,
Kādas nau ne karaļdēliem, -
Klaudzē tad ar papēdīti,
Saki tikai sakumiņu: -
Zviegdams atnesīs tev zirdziņš
Vara, sudraba un zelta.
Saki tikai sakumiņu:
Klau, klau, klaudzinu,
Atskrej, zirdziņ!
Drēbes ir vējā,
Atnes man jaunas,
Vilnaino vietā
Atnes man vara!

 

ANTIŅŠ

Labi, labi, ej nu, tētiņ!
Kur tad es lai tādas lieku?

 

NABAGS

Es nu eju.

(Aiziet.)

 

ANTIŅŠ

Labu ceļu!

(Atsēstas un kur uguni.)

 

 

 

2. skats

 

 

ANTIŅŠ

(Viens.)

Ak tu, nabadziņ, nabadziņ! Nau viņam ne laba drēbes gabaliņa, ar ko aizsegties pret vēju un salu, redz, viņš man dāvās zelta un sudraba drēbes! - Es jau nu saprotu gan, viņš jau tik tā runā aiz labsirdības; negrib laupīt man cerības; grib tas lāga vīriņš man pateikties un atdarīt labu. - Nu atlikšos, atdusēšu drusku; guntiņa mani izvadīs cauri caur nakts salu, rītu gribu vēl notālēm noskatīties, kā princesīte uzcelsies, kā sarkana saulīte vizēdama.

(Iemieg.)

 

 

 

3. skats

 

 

(A n t i ņ š;   ienāk   n o k l ī d u š i e   b ē r n i.)

 

PIRMAIS BĒRNS

Nākat! guntiņš! Še ir guntiņš!

 

OTRAIS

Te būs labi sasildīties.

 

PIRMAIS

Kad tik nesit mūs tas puisis?

 

OTRAIS

Pilns ar miegu, nepamanīs.

 

ANTIŅŠ

(Galvu paceldams.)

Kas tad še ir sanākuši?

 

BĒRNI

(Bēg, bet tad apstājas.)

 

PIRMAIS

(Klusi.)

Nebēgat, tā balss ir klusa!

 

OTRAIS

(Tāpat.)

Pats ir sarāvies no salas.

 

PIRMAIS

(Tāpat.)

Pats bez cepures, bez kurpēm.

 

ANTIŅŠ

Nākat, bērni, sasildīties.
Kā še gadījāties mežā?

 

PIRMAIS

Mežā salā noklīduši,
Mātei zarus lasīdami.

 

ANTIŅŠ

Sēstat klātu sasildīties!

(Bērni piesēstas pie ugunskura.)

 

PIRMAIS

Mums nu silst, bet mājās mātei
Auksts bez malkas, uguntiņas,
Dod man vienu pagalīti!

 

OTRAIS

Man ir mājās mazais brālīts,
Dod man arī pagalīti!

 

VISI

Dod man arī! dod man arī!

(Ņem katrs pa pagalītei, līdz viss ugunskurs izjaukts un apdzisis.)

 

ANTIŅŠ

(Smiedamies.)

Jūs jau paņemat man visu!

 

PIRMAIS

Dod vēl oglītes iekš lapām!

(Ar lapu kušķiem saņem ogles un aizbēg.)

 

VISI

Dod man arī! dod man arī!

 

ANTIŅŠ

Nau man degļa vairs, ko iedegt,
Atstājiet jel vienu ogli!

 

PIRMAIS

(Atgriezdamies, smiedamies.)

Sēsties siltā uguns vietā,
Kam tev vajga ogļu, degļu?

 

VISI

Bērni, aši! skrejam mājās!

(Aizskrej, tumsā vicinādami degošās pagalītes un ogles.)

 

 

 

4. skats

 

 

ANTIŅŠ

(Atkal viens.)

Ak tu, bērni! Kā tie aizskrej! -
Dzirksteles kā zvaigznes lēkā.
- Viņiem uguns mājā sildīs,
Man jau nevajdzēs vairs uguns. -
Tētiņ, nu pie tevis nākšu -
Sveika, mīļā princesīte,
Nu es arī likšos dusā;
Es še siltā uguns vietā,
Tu uz augstā ledus kalna.

(Iemieg.)

 

 

 

5. skats

 

 

(A n t i ņ š,   aizmidzis guļ. Ienāk   V ē j a    m ā t e   ar saviem   b ē r n i e m;   visiem garas tāšu taures.)

 

VĒJA MĀTE

(Gara, kalsnēja sieva pelēks garās drēbēs, iet ar tauri pa priekšu, bērni pakaļ. Apiet apkārt pa visu skatuvi, pūzdami.)

Pūšu tāšu tauri,
Lai skan mežiem cauri
Vēja mātes auri
A-a-u! A-a-u!
Nākat, mani gari,
Pūšat arī, arī -
A-a-u! A-a-u!

 

VĒJA GARI

(Pūš korī.)

Nākam arī, arī,
Pūšam žēli, gari -
A-a-u! A-a-u!

 

VĒJA MĀTE

Pūšam žēli, gari,
Kokiem kaili zari!
Pū -! tū -! šū!

 

VĒJA GARI

Kokiem kaili zari!
Pū -! tū -! šū!

 

VĒJA MĀTE

Zelta lapas bira,
Zaļā zeme mira -
A-ai! A-ai! A-ai!

 

VĒJA GARI

Mira! mira! mira!
Vai-ai! Vai-ai! Vai-ai!

 

VĒJA MĀTE

Rudens jau tik sebu,
Sals iet drebu, drebu!
U-u-u! U-u-u!

 

VĒJA GARI

Drebu! Drebu! Drebu!
Dr-dr-dr! U-u-u!

 

VĒJA MĀTE

Klāju pāri ledu,
Pāri upēm vedu -
A-au! A-au! A-au!

 

VĒJA GARI

Ejam pār' par ledu -
A-au! A-au! A-au!

 

VĒJA MĀTE

Pūšam tāšu tauri,
Lai skan mežiem cauri
Vēja mātes auri
A-a-u! A-a-u! A-a-u!

(Aiziet visi.)

 

 

 

6. skats

 

 

(A n t i ņ š,   tāpat guļot, tik vairāk sarāvies. Ienāk    S n i e g a m ā t e   ar saviem   g a r i ņ i e m.    Viņa ģērbusies viscaur balti, kuplām miesām un drēbēm; nes vēl pilnu priekšautu un padusēs baltus maisiņus ar sniegu. Sniega gari, tāpat balti ģērbti bērni, nes baltus autiņus un vizulīšus.)

 

SNIEGA GARIŅI

(Ļoti nerātni, lēkā ap māti pulciņā, plucina un rausta viņu aiz priekšauta un aiz padusēm.)

Ļauj apskatīt! Ļauj paraudzīt!
Ļauj, mīļā, baltā māmulīt!

 

SNIEGA MĀTE

(Atgaiņājas, elsdama, pūzdama.)

Palaidņi, nerātņi!
Es jums gan! Paga! Paga!
Kaut tik nebūtu es ar tik smaga!
Jūs neizbēgtu no mana naga!

 

SNIEGA GARIŅI

Ko, māmiņ, tev paduse ir tik līka?

 

SNIEGA MĀTE

Vai tādēļ jums jāstāv ir dīkā?
Apsedzat mīļo zemīti
Pret ziemas auksto ziemeli
Ar mūsu sedzenītēm,
Ar baltām villainītēm!

 

SNIEGA GARIŅI

Ko, māmiņ, tavs kuplums tā tūka?

 

SNIEGA MĀTE

Vai tādēļ jums darbiņa trūka?
Guļ neapsegti asniņi,
Cekuliņi ierauti;
Dreb kailie zariņi,
Un lapiņas čaukst:
Aukst'! Aukst'! Aukst'!

 

SNIEGA GARIŅI

(Viens otram.)

Tad aši! aši:
Klāj segas plaši!

 

SNIEGA MĀTE

Kur krūmiņus redzat,
Tiem sedziņas sedzat!

 

SNIEGA GARIŅŠ

Nu, kadiķīti,
Še, uzmauc pirkstainīti!
Tu ar tik asiem nadziņiem,
Ka duras cauri caur pirkstaiņiēm.

(Uzkar baltus cimdiņus un atraujas no asuma.)

 

OTRAIS

Bērziņa spicīte,
Cik tu plicīte,
Še sniega picīte!

(Uzliek sniega piku kociņā.)

 

TREŠAIS

Še, zaļā eglīte,
Tev balta micīte!

 

CETURTAIS

Kā klājas, liepu māt?
Kur zelta sagšas nolikāt?
Aizsaules lādē, rudeņa tīnē -
Vai gribat baltas uz pleciem klāt? -
Stāv tik cienīga - plata un smīnē!

 

PIRMAIS

(Ieraudzījis Antiņu zemē guļam.)

Skat, skat, skat! Kas še?

 

VISI

(Saskrien apkārt.)

Vai re! vai re! vai re!

 

PIRMAIS

Ne stādam līdzīgs, ne krūmam, ne kokam.

 

SNIEGA MĀTE

Klus'! mierā, bērni! Tas nau pa jokam!

 

OTRAIS

Vai tāds vairs augs, vai plauks, vai zels?

 

SNIEGA MĀTE

Gan ziedons viņu augšā cels!
Tik siltām sedziņām, tāpat
Kā citus stādiņus, apsedzat!

 

PIRMAIS

Mums visas sedziņas atdotas.

 

OTRAIS

Viens stūris man vēl palikās:
Kur salst tam visvairāk? Kur uzlikšu?

 

SNIEGA MĀTE

Liec viņam taisni uz sirsniņu
Kā baltu, siltu spārniņu;
Sirds cieta visvairāk salā.

(Gariņi uzklāj Antiņam arī sedziņu.)

 

VISI GARIŅI

Māt, nu darbiņi galā,
Ļauj paplūkāt,
Ļauj izzināt,
Kas tevim tur par klēpi,
Ko padusē slēpi?

 

SNIEGA MĀTE

Pa mazam, pa lēnam, pagaidat!

 

PIRMAIS

Pūks! Kule pušu! Ar ko tā pilnaš,
Tik mīksts kā spalvas, kā vilna!
Un balts un sīciņš kā ķiršu ziedi!

 

SNIEGA MĀTE

Pag, pamazām, neizšķiedi!

 

VISI

Man sauju! man sauju! man riekšaviņu!

 

SNIEGA MĀTE

Pag! taupat jel debesu labumiņu!

 

PIRMAIS

Vai eņģeļiem izbiris cukuriņš?

 

OTRAIS

Liec to pie mēles, kā smeķē viņš!

 

CITS

Ne salds, ne sāļš, ne sūrs, ne sīvs!

 

PIRMAIS

Man mēles galiņš palika stīvs.

 

VISI

Man ar! man ar! man ar!

(Izrauj mātei klēpi no paduses; izbirst sniegs.)

 

SNIEGA MĀTE

Ak! ak! ak!
Lai nu viens sak'!
Viesuļi, nebēdņi,
Ak, jūs trakuļi!

 

VISI

Griežam ripuli!
Ašāki! ašāki!

(Lokā lēkādami, rauj māti sev līdz.)

 

SNIEGA MĀTE

 

Ak! ak! ak!

(Visi aiziet, sniegu putinādami.)

 

 

 

7. skats

 

 

(Top gluži tumšs; no tālienes dzirdas žēlas vēja skaņas. -   M e l n ā   m ā t e,   ģērbta kā pirmā cēlienā, stāv pie    A n t i ņ a,   kurš arvien vēl guļ zemē. Tumsā   M e l n ā   m ā t e   tikko saredzama.)

 

MELNĀ MĀTE

Dzinu savas tumšās pēdas,
Sadzinu to medījumu;
Nekāpsi nu stikla kalnā,
Necelsi man gulētāju,
Pašu tevi ņemšu līdzi!

 

NABAGS

(Iznāk no tumsas.)

Melnā māte, ko te dzeni?
Varens medījums tev ķēries!
Sīks un noskrandojies zēniņš.

 

MELNĀ MĀTE

Baltais tēvs, tu tūkstotveidi,
Nu tu atnāci par vēlu!
Es tev noņēmu to vīru,
Nu tev nepalīdzēs vilti.

 

NABAGS

(Smejas. rādīdams uz Antiņu.)

Vai tur vīrs? Man šķita, pelēns,
Barība priekš slima kraukļa,
Kurš vairs nespēj ēsmu noķert, -
Lūk, ko medī Melnā māte!

 

MELNĀ MĀTE

Baltais tēvs, ko smej, kad nezin'?
Ņemšu to par savu daļu,
Kurš grib ņemt man gulētāju.

(Paceļ roku un liecas pie Antiņa.)

 

NABAGS

Ha! ha! ha! To tas tik uzcels,
Kurš tik stiprs būs kā saule.
Vai šis nieka zēns tik stiprs?
Varena tu, Melnā māte!
Man gan būtu kauns to aizskart.

 

MELNĀ MĀTE

Baltais tēvs, ko vērp nu viltus?
Man ir teikta sena ziņa,
Šonakt tēvs mirs trejiem dēliem,
Jaunais galēs veco guļu,
Mazais lielo, vājais stipro!

 

NABAGS

Ha! ha! ha! - un veiks, kas zaudēs, -
Ņems, kas atdos, - savs, kas cita, -
Balts, kas melns, un mans, kas tavējs!

 

MELNĀ MĀTE

Ko tu runā, viltus vērpējs?

 

NABAGS

Ha! ha! ha! - Tā ziņa balta,
Tici tai, tad es jau veicis. -
Lūk, še pārbaudu to ziņu:

(Rāda uz Antiņu.)

Tas tur atdevis ir visu:
Man, redz, viņa svārki, kurpes,
Viņa cepure un šalle,
Tūdaļ nosals, kā tad uzveiks?

 

MELNĀ MĀTE

Ko tu smejies, tūkstotveidi?
Teic tad tu, kad zini labāk!

 

NABAGS

Kam lai daru tevi gudru?
Tēvs ir gads ar gadalaikiem,
Jaunais pavasars veiks guļu -
- Neteikšu. - Tu bur un zīlē,
Tikmēr stiprais dēls un gudrais
Pošas kāpt, nāk zemes prinči,
Saules dēli brauc no debess,
- Tie man uzcels gulētāju.
Gribēju tik tevi vērot,
Nu es zinu, nu es veikšu!

(Steidzas smiedamies projām.)

 

MELNĀ MĀTE

Es jau veikšu, es jau ņemšu,
Nedošu tev, viltus tēvam,
Ilgi kopto zemes meitu!

(Steidzas viņam pakaļ.)

 

 

 

8. skats

 

 

(Iepelēks rīta gaišums lēni pieņemas. -   N o k l ī d u š i e    b ē r n i,   kā ausmas gariņi, ar mirdzošām zvaigznītēm degļa un ogļu vietā baltos apģērbos apstaigā apkārt guļošam   A n t i ņ a m;   tad apstājas viņu modināt, citi, pieliekušies klāt, citi, puslokā stāvot.)

 

PIRMAIS GARIŅŠ

Celies augšā! Ko tu guli?
Ej pie sava darba, puisīt!

 

ANTIŅŠ

(Mozdamies.)

Vai jau rīts ir? - Ak, cik auksti!
Ak, jel necelties! tik gulēt!
Turat mani, saldie sapņi!
Nedodat tam aukstam rītam,
Kurš nāk nokaut manas ilgas.

 

PIRMAIS

Celies pats! cel savas ilgas!

 

ANTIŅŠ

Laipnie sapņu zēni, nākat!
Liekat manim neatmosties!
Vēja māte sapnī pūta,
Sniega māte mani sedza,
Baltais tēvs ar Melno māti
Ķildojās dēļ manas dvēsles.
Lēnā nakts un stingrā sala,
Vedat mani prom no dzīves,
Turp, kur visas manas domas -
Tēvs un skaistā princesīte!

 

PIRMAIS

Stikla kalnā, ledus zārkā
Princesīte tevis gaida.
Pilnas acis lielu asru.

 

OTRAIS

Vaida: kur mans modinātājs?
Ko mans saulvedis vēl nejāj?

 

PIRMAIS

Celies, Antiņ, ko tu guli?
Sasit stiklu, kausē ledu!

 

ANTIŅŠ

Sapnīši, jūs mīļie zēni,
Ko jūs mani kaitinājat?

 

PIRMAIS

Celies, ģērbies, sēdies seglos!
Laiks tev jāt uz karaļpili.

 

OTRAIS

Celies, jāj uz kalna cīņu!

 

PIRMAIS

Celies, jāj uz kāzu svētkiem!

 

ANTIŅŠ

Ko jūs, zēni, mani smejat?
Kails un sasalis še stāvu,
Kur mans zirgs un manas drēbes?

 

PIRMAIS

Saki tikai sakumiņu,
Ko tev pamācīja vecis, -
Zviegdams zirdziņš skries ar drēbēm.

 

ANTIŅŠ

Vai tad tiešām nesapņoju?

(Bērni viņu ķersta, rausta, kutina, knaiba, kliedz ausīs.)

 

VIENS CAUR OTRU

Vai tev kut? vai sāp? vai dzirdi?

 

ANTIŅŠ

Vai! jau jūtu! vai! jau dzirdu!
Nu, kas tad jūs, kad ne sapņi?

 

PIRMAIS

Es - mīļš vārdiņš, ko tu teici.

 

OTRAIS

Es - labs devumiņš, ko devi.

 

TREŠAIS

Es - tavs žēlumiņš par svešiem.

 

CETURTAIS

Es - tavs vaids, par vājiem vaidēts.

 

PIRMAIS

Mēs - tās oglītes, ko sniedzi
Salā noklīdušiem bērniem.

(Vicina savas zvaigznītes.)

 

ANTIŅŠ

Kā tad tā? Ak, brīnums! brīnums!

 

PIRMAIS

Nebrīnies, bet steidzies pilī!

 

OTRAIS

Steidzies, saki sakumiņu!

 

ANTIŅŠ

Ak, es neticu pagalam,
Labāk likšos atkal gulēt.

(Bērni viņu apstāj un rausta.)

 

CITS CAUR CITU

Celies! celies! saki! saki!

 

PIRMAIS

Steidzies, kamēr nau par vēlu!
Pelēks gaišums jauc jau tumsu,
Meži trīc no ausmas šalkas.
Klusums ievelkas jau zemē,
Velk mūs līdzi dziļā klēpī.

 

VISI

Steidzies! Saki sakumiņu!

 

PIRMAIS

Saki pakaļ, es tev teikšu:
Klau, klau, klaudzinu -
Atskrej, zirdziņ!

 

ANTIŅŠ

Klau, klau, klaudzinu -
Atskrej, zirdziņ!

(Bērni ceļ viņa labo kāju un klaudzina trīs reizes pēc katra teikuma.)

 

ANTIŅŠ

Laid! es nevaru vēl ticēt.

 

PIRMAIS

Dari vien, kas tev tur jātic!
Drēbes ir vējā,
Atnes man jaunas.

(Bērni cilā Antiņa kāju tāpat kā augšā.)

 

ANTIŅŠ

Drēbes ir vējā,
Atnes man jaunas.

 

PIRMAIS

Vilnaino vietā
Atnes man vara!

 

ANTIŅŠ

Vilnaino vietā
Atnes man vara!

(Bērni, tāpat kā augšā, klaudzina. Atspīd iesārts spožums. Parādās aiz kokiem vara zirgs ar vara drēbēm.)

 

ANTIŅŠ

Ak tu brīnums! Ak tu brīnums!
Ak tu nepieredzēts skaistums!
Vara zirgs ar vara drēbēm.

 

PIRMAIS

Jāj nu tieši stikla kalnā.

 

VISI

Pasveicini princesīti!

 

ANTIŅŠ

Sveiki, mani sapņu bērni!
Tālā, daiļā princesīte,
Nāku vest tev jaunu sauli!

(Priekškars.)