RAINIS

 

ZELTA ZIRGS


SAULGRIEŽU PASAKA PIECOS CĒLIENOS

 

 

CETURTAIS CĒLIENS

 

 

 

Stikla kalna gals; apsnidzis, sarmoti koki, zaļganas un zilganas ledus klintis. - Vidū stikla zārks ar   p r i n c e s i.   Apkārt   s e p t i ņ i   k r a u k ļ i,   sēd snauzdami, galvas nokāruši vai spārniem apsegušies.
Visā kalna galā zilgana sniega gaisma. Garām paiet   S n i e g a    m ā t e   ar   s n i e g a   b ē r n i e m    un   V ē j a   m ā t e   ar   v ē j a   g a r i e m, kuri pūš savās tāšu taurēs. Līdzi viņiem iet arī    B a l t a i s   t ē v s   kā Lauskis, mazs vecs vīriņš, baltās segās, ar sudraba cirvi rokās; galvā balta sermuļu cepure. Pulkstens nosit vienpadsmit. Tad   L a u s k i s   pret koku vai klinti piesper klāt divpadsmito sitienu un klusi iesmejas. Citi tāpat klusi līdzi smejas, un tad visi paiet garām ar auru skaņām.
K r a u k ļ i,   kuri visu laiku bij gulējuši un tik drusku pacēluši galvas, pēc pulkstens sitieniem sāk staipīties un lēni spārnus cilāt, kā atmozdamies no ilgas guļas; runā kā nupat atmodušies.

 

 

 

1. skats

 

 

(S e p t i ņ i   b r ā ļ i   -   k r a u k ļ i.)

 

PIRMAIS

Tā ir bijis, tā i paliks. Kra!

 

OTRAIS

Aizmiga un guļ uz mūžiem - kra!

 

TREŠAIS

Dienas dienās, gadi gados - kra!

 

CETURTAIS

Septīts gads, kur modinātājs? - kra?

 

PIEKTAIS

Septīts ies, nāks septiņdesmits - kra!

 

SESTAIS

Velti cerē cerētāja - kra!

 

SEPTĪTAIS

(Ašāk.)

Ziema, sala, tumsa, gals - kra! kra! kra!

 

VISI

(Klusi smejas, ķērkdami.)

 

PIRMAIS

Kra, brāl! Man liekas, pulkstens apsita liktens stundu - kra! - Mēle grib raisīties - kra! Mēles dzīslas saaugušas kopā no septiņu gadu nerunāšanas - kra! - Grūti vārdus izlocīt - kra!

 

OTRAIS

Kra, brāl! Ko lai mēs būtu runājuši - kra? Es zinu visu, ko var izrunāt ar vārdiem. Tu, veco brāli, septiņsimtsgadaini, zini vēl visu, ko nevar izrunāt vārdiem - kra! Mēs, visi septiņi brāļi, zinām visas septiņas gudrības, - ko lai mēs viens otram būtu sacījuši? - kra!

 

TREŠAIS

Kra, brāl! Mēs esam klusējuši septinus gadus - kra! un klusēsim atkal septiņdesmit septiņus, kra! lai pārdomātu, kas bijis un kas nevar būt, kra! lai guļot kļūtu gudrāki par visiem, kra!

 

CETURTAIS

Kra, brāļi! Mums vajadzēja sargāt princesīti, ko sagūstīja mūsu Melnā māte, kra! Mums vajadzēja klusēt, lai netīšu neizrunātu princesītes vārdu; ar viņas vārdu var atslēgt viņas ledus zārku - kra!

 

PIEKTAIS

Kra, brāļi! Var runāt droši; mēs esam nomeklējuši visas malas: še nau nevienas dzīvas dvēselītes, kas varētu izdzirst viņas vārdu, kra!

 

SESTAIS

Kra, brāļi! Vai meklējāt ari viņas ledus zārkā? - Kra!

 

VISI

Jā, kra! Meklējām, kra!

 

SEPTĪTAIS

Kra, brāļi! Vai meklējāt ari viņas lūpās? - Kra!

 

VISI

Jā, kra! Meklējām, kra!

 

PIEKTAIS

Kra, viņas lūpas ir bālas un bez dvašas, un aizslēgtas, kra!

 

OTRAIS

Kra, vai meklējāt arī viņas acīs? Kra?

 

VISI

Jā, kra! Meklējām, kra!

 

PIEKTAIS

Kra! Viņas acis ir kā glāze un bez spožuma, un aizvērtas, un no lielām asarām cieti aizspiestas - kra!

 

PIRMAIS

Kra, brāļi! Vai meklējāt arī viņas sirdī? Kra!

 

VISI

Jā, kra! Meklējām, kra!

 

PIEKTAIS

Kra! Viņas sirds ir klusa kā mūsu miegs un bez pukstiena, un apbedīta, un virsū uzstādīta sastingusi vizbulīte, kra!

 

SEPTĪTAIS

Vai nau ticis atstāts dzīvības atspīdumiņš zem dvēselītes tauriņspārnu puteklīšiem? - Kra?

 

VISI

(Uztraukti, dusmīgi.)

Kra! Kra! Kra!

 

PIEKTAIS

Kra! Pati Melnā māte meklēja, pieņemdama princesīti savā apsardzībā, kra! kra! kra!

 

PIRMAIS

Kra! Vai tu, pats jaunākais brālis, viensimtsgadainis, gribi būt gudrāks par pašu aizmūža Melno māti? Kra!

 

SEPTĪTAIS

Es vairāk nekā nesaku, kra! Darat, kā zināt, kra!

 

PIRMAIS

Kra! Vai nau neviens nekā ļauna nomanījis? - Kra!

 

OTRAIS

Man likās, ka princesīte ilgojās sapņot par sarkanām, siltām lūpām - kra!

 

VISI

(Smejas.)

Ha, ha, ha! Kra, kra, kra!

 

TREŠAIS

Man likās, ka sārta blāzmiņa kāpa no lejas un atkrita, kra!

 

VISI

(Smejas.)

Ha, ha, ha! Kra, kra, kra!

 

CETURTAIS

Man likās, ka sudraba gaisma kāpa no lejas un atkrita, kra!

 

VISI

(Smejas.)

Ha, ha, ha! Kra, kra, kra!

 

PIEKTAIS

Man likās, ka stikla kalns nodrebēja no zirga vara pakaviem un atkal aprima, kra!

 

VISI

(Smejas.)

Ha, ha, ha! Kra, kra, kra!

 

SESTAIS

Man likās, ka lejā tur tie brūtgāni kāpa, kra! ha! ha!

 

VISI

(Smejas vēl skaļāk.)

- Ha, ha, ha! - Kra! Kāpa, kāpa, kāpa - ha, ha, ha!

 

CĪRUĻA BALSS

(Klusi iečirkstas un zūd.)

 

PIEKTAIS BRĀLIS

Kra, kra! brāļi! Man likās, ka cīruls kaut kur iečirkstējās, kra!

 

VISI

(Uztraukti.)

Kra! Kra! Kra!

(Saceļas spārnos, bet atkal drīz nolaižas.)

 

SESTAIS

Kra! Iečirkstējās un apklusa. Tāli, tāli balss skanēja; bij tik atbalss no atmiņas, no septiņu gadu ilga ilguma - kra!

 

SEPTĪTAIS

Kra! Man likās, ka nodrebēja vēl stikla kalns no zirga sudraba pakaviem, kra, ka zārka ledus vāks aizlūza, kra!

 

PIEKTAIS

Kra! Meklēsim lūzumu, kra!

 

VISI

(Saceļas spārnos, skraida ap zārku meklēdami.)

 

PIEKTAIS

Še ir lūzums - kra!

 

SESTAIS

Še ir šķirbiņa, kra!

 

TREŠAIS

Smalka kā sudraba matiņš, kra!

 

PIRMAIS

Kra, lai ir smalka kā matiņš, tur var dvēselīte izsprausties cauri, kra! Skataties, vai viņas lūpas ir cieti? Mana labā acs ir tikusi tumšāka - kra!

 

PIEKTAIS

Viņas lūpas ir bālas un bez dvašas, un aizslēgtas cieti, kra!

 

SESTAIS

Viens lūpu kaktiņš ir pavērts par adatas asā galiņa platumu, kra!

 

PIRMAIS

Kra! Lai tikai adatas asā galiņa platums, tomēr tur var dvēselīte izsprausties cauri, kra! Pūšat cieti ledus lūzumu, kra!

 

VISI

Kra! kra!

(Ap zārka galvgali pūš ledu.)

 

PIRMAIS

Kra! Kas to ledus vāku aizlauzis? Kra!

 

SESTAIS

Tas būs zirga zelta pakavs bijis, kas stikla kalnu drebināja, kra!

 

PIEKTAIS

Tas būs lauskis bijis, kas par stipru uzcirtis, raudzīdams, vai stikla kalns labi turas, kra!

 

SEPTĪTAIS

Bet vai tik dvēselīte nau jau izspraudusies laukā no zārka? Kra!

 

TREŠAIS

Vai cīruļa balsī nečirkstēja tikai pati dvēselīte? Kra!

 

PIRMAIS

Kra! Cīruļa balss par daudz rupja priekš dvēselītes-taurenītes, kra! Taurenīte sirsina: sir, sir, sir! vēl daudz sīkāk par sienāzīti - kra!

 

PIEKTAIS

Kra! Meklēsim, vai taurenīte nau izlīdusi laukā, kra!

 

VISI

Kra, kra! Meklēsim, kra!

 

SEPTĪTAIS

Man liekas, ka tev, veco brāli, uz labās acs skropstiņa kas sēd. Vai tā nau tik dvēselīte-taurenīte? Kra! Kamdēļ tev labā acs bij tikusi tumšāka! Kra!

 

PIRMAIS

Kra, kra! Vai tu gribi man knābt labo aci! Kra! Palūko, vai uz tavas melnās mēles kas nesēd, kra!

 

SEPTĪTAIS

Es vairāk nekā nesaku; darat, kā zināt, kra!

 

PIRMAIS

Kra! Man liekas, mēs esam snauduši, kra! Man liekas, pulkstens apsitis liktens stundu. Burvības laiks pagājis, kad vajadzēja nākt saulvedim, kra!

 

OTRAIS

Man arī liekas, ka apsitis, kra! Nu princese vairs nevarēs celties nekad, kra! Gulēs uz mūžu mūžiem un mums vairs nebūs jāsargā, kra!

 

VISI

Kra! Mums likās arī, ka apsita visus divpadsmit, kra! kra! kra!

 

SEPTĪTAIS

Kra! Vienpadsmit sitienus es saskaitīju, divpadsmitais man likās kā lauska spēriens, kra!

 

CITI

Divpadsmit, divpadsmit, kra! kra! kra! Liktens stunda pilna, kra! kra! uzvara! uzvarat kra! kra! kra!

 

SEPTĪTAIS

Es vairāk nekā nesaku, darat, kā paši zināt, kra!

 

TREŠAIS

Nu, tu princesīte - Saulcerīte! Guli nu, nenāks vairs tavs saulvedis, kra!

 

SEPTĪTAIS

Kra! Ko darījāt? Kam princesītes vārdu minējāt? Kra! kra! kra!

 

VISI

Nenāks vairs, kra! uzvara! kra!

 

OTRAIS

(Gari žāvājas.)

Ā! Kra! Nu varēs likties saldi izgulēties, kra!

 

CĪRUĻA BALSS

(Iečirkstas skaņāk un divas reizes.)

 

VISI

Vai, vai, vai! kra! kra! kra!

 

SESTAIS

Kra! Bet jau sita divpadsmit! Būs čirkstējis ciruļa balsī blēdis - ūpīts, mūs mēdīdams; būs arī priecīgs tapis par uzvaru, kra!

 

SEPTĪTAIS

Kra! Vai tik nau Baltais tēvs paslēpies cīruļa balsī un noklausījies princesītes slepeno vārdu, ar kuru viņu var uzcelt? Kra!

 

SESTAIS

Vai tik tas lauskis ir bijis īstais? kra! Vai tik nau Baltais tēvs bijis paslēpies lauskī? kra!

 

OTRAIS

Kra! Man tāds kasītājs rīklē, kra! Vai tik nau Baltais tēvs kā cīrulis paslēpies manā rīklē un čirkstējis cīruļa balsī? Kra! kra!

 

SEPTĪTAIS

Tev guļot bij knābis vaļā, kra! Tur viņš varēja ielīst, kra! Meklēsim otra brāļa mutē, kra! kra!

 

PIRMAIS

Kra! Tu gribēji jau man, vecajam brālim, knābt labo aci, kra! Nu tu gribi otram brālim ķerties pie rīkles? Kra!

 

SEPTĪTAIS

Es nesaku vairs nekā! Darat, kā paši zināt, kra! Bet turi tu, otro brāli, knābi cieti, lai neizskrej cīruls; tad mēs jau viņu dabūsim savos nagos, kra!

 

PIRMAIS

Kra! Klusēsim nu vēl vienu stundu, to pēdējo, kra! Tad sitīs trīspadsmitā stunda, kura ir pirmā mūsu jaunajam laikam, kra!

 

OTRAIS

Nu nāks mūsu Melnā māte mūs atlaist no sarga, kra! Tad atkritīs arī zilā ledus gaisma un nāks melnā, kra!

(Visi nolaiž galvas, kā uz gulēšanu. Klusums.)

 

 

 

2. skats

 

 

(Pulkstens sit divpadsmit dienā. Līdz ar vienpadsmito sitienu piepeši aptumst un atskan jautri kra! kra! kra! Līdz ar divpadsmito sitienu iekrīt tumšā skatuvē šaurs gaismas stariņš.)

 

PIRMAIS KRAUKLIS

Kra! kra! Kas te ienāca iekšā? Kra! Aizsegsim viņu ar spārniem, kra! kra!

 

VISI

Kra! kra! kra!

(Plivina spārnus pret staru.)

(Sāk pūst vēji; troksnis kā no zirga pakaviem pa klintīm un kā no ledus lūšanas. Tad parādās   A n t i ņ š   zeltainā, saules apspīdētā apģērbā.   K r a u k ļ i   atvelkas atpakaļ uz tumšo galu. - Antiņam pretim lido vēl tumšajā telpā   T a u r e n ī t e -    d v ē s e l ī t e   kā spīdošs taurenīts.)

 

PIRMAIS KRAUKLIS

Kra! no manas labās acs kaut kas aizskrēja projām, kra! Tagad es redzu gaišāk, kra!

 

OTRAIS

Kra! Tā bija Taurenīte-dvēselīte, kra! Brīnums! brīnums! kra!

 

VISI

Ķerat viņu, kra! Ķerat viņu, kra!

(Skrien taurenītei pakaļ, bet raujas nost no Antiņa spīduma.)

 

PIRMAIS

(Uz Antiņu rādīdams ar spārnu.)

Kāds tas ir neganti spīdīgs! Kra!

 

OTRAIS

Ne virsū nevar skatīties, kra!

 

TREŠAIS

Acis nau kur paslēpt, kra!

 

TAURENĪTE-DVĒSELĪTE

(Tikmēr uzlaidusies Antiņam uz labā pleca.)

 

ANTIŅŠ

(Uz taurenīti.)

Skaistā spārnīte, saules bitīte! Kas tu tāda esi, kas pirmā skrej man pretim ziemas ledus namā?

 

TAUISENĪTE-DVĒSELĪTE

Sir! sir! sir!
Es esmu taurenīte,
Es esmu dvēselīte
No tavas princesītes,
No mīļās Saulcerītes.
Cel mani savā austiņā!
Slēp mani savā sirsniņā!
Lai klausās tava dvēselīte,
Ko saka princesīte,
Sir! sir! sir!

 

OTRAIS KRAUKLIS

(Tumsā.)

Brīnums! brīnums! Kra! Man no mutes kas izskrēja laukā, kra!

 

SEPTĪTAIS

Kra! Ko brīnies tik daudz, muti atplētis! Tev cīruls no mutes būs izskrējis, kra! kra!

 

OTRAIS

Ķerat, kra! Kerat viņu, kra!

 

VISI

Kra! kra! kra!

(Metas pakaļ cīrulim.)

 

SEPTĪTAIS

Jā, kra! Ķerat nu, kad tas vīrs tā spīd; nevar nekā redzēt, kra!

 

CĪRULS

(Pa to laiku no tumsas atlaižas gaismā un nosēstas uz Antiņa kreisā pleca.)

Čir! čir! čir!
Dzird', saulvedi, dzird'!
Saulcerīte ir princesītes vārds!
Ar to top atslēgts viņas zārks!
Ar to top atslēgta viņas sirds!
Čir! čir! čir!

 

PIRMAIS KRAUKLIS

Kra! Mēs esam apkrāpti, kral Mēs esam apzagti, kra! Mēs esam aplaupīti, kra!

 

VISI

Apkrāpti, kra! apzagti, kra! aplaupīti, kra! kra! kra!

 

PIRMAIS

Cīruls mums nozadzis princeses vārdu, kra! Baltais tēvs mūs apmānījis, kra! Kam jūs viņu ielaidāt iekšā? Kra!

 

OTRAIS

Kra! kra! Baltais tēvs par cīruli pārvērties un, kamēr es mierīgi žāvājas, kra! ielīdis man mutē ar viltu un māņiem, kra! kra!

 

CĪRULS

(Uz Antiņa pleca smejas čirkstinādams.)

Čir! čir! Ko guļat ar vaļējām mutēm, jūs, noliktie princesītes sargi! Čir! Tu, otrais kraukli, mani labi paslēpi no saviem kra brāļiem pats savā mutē, čir, un, kad vajadzēja tikt Iaukā, tad tu brīnīdamies atvēri muti un mani izlaidi, čir!

 

KRAUKĻI

(Viens caur otru.)

Melis, kra! viltnieks, kra! zaglis, kra!

(Lec no dusmām un sit ar spārniem.)

 

CĪRULS

Ha! ha! ha! čir! Es pats par lauski iezagos, čir! Kad pulkstens sita vienpadsmit, es divpadsmito sitienu ar cirvīti piesitu klāt, čir! lai jūs iedomātos, ka laiks notecējis, lai priecātos par savu uzvaru un savā prieka muļķībā izteiktu princesītes vārdu, čir!

 

KRAUKĻI

(Lec un ķērc, un rauj sev spalvas no dusmām.)

 

CĪRULS

Čir! Lecat no dusmām un raujat sev spalvas, čir! Kra brāļi, čir! muļķa galvas, čir! miega pūžņi, čir!

 

KRAUKĻI

Krāpnieks, kra! Melis, kra! Baltais zaglis, kra! Vecais viltnieks, kra! Apkrāpa nabaga krauklīšus, kra!

 

DVĒSELĪTE

Sir! sir! sir!
Es pirmā pirms cīruļa,
No paša sākta sākuma
Klausījos pēc sava vārdiņa,
Sir! sir! sir!
Iekš sevis sajutu,
Ka saulvedi cerēju,
Tā dvēselei to pateicu,
Sir! sir! sir!

 

ANTIŅŠ

Sirds man mūžam ilgās juta
Tālu balsi mīļi saucam,
Tālu zvaigzni mīļi mirdzam.

 

PIRMAIS KRAUKLIS

Kra! visi kopā vainīgi, kra!

 

OTRAIS

Kra! Visa pasaule pilna viltības, kra!

 

TREŠAIS

Uz ko lai vairs paļaujas? Kam lai vairs tic? Kra, kra!

 

CETURTAIS

Top vienmēr gaišāka visa pasaule, kra!

(Skatuve pamazām top gaiša.)

 

PIEKTAIS

Metamies virsū! klājam spārnus priekšā, kra!

 

SESTAIS

Viss viņa vaigs spīd kā sniegs saulē, kra!

 

SEPTĪTAIS

Viņa skati kā divi zibens īlēni, kra!

 

PIRMAIS

Viņa apģērbs kā kvēloša krāsns, kra!

 

OTRAIS

Jūsu spārni atsitas pret viņa stariem kā pret stikla sienām, kra!

 

TREŠAIS

Man acis deg kā ugunīs, kra!

 

CETURTAIS

Man acis dzeļ kā ledus adatām, kra!

 

PIEKTAIS

Man galvu nospiež kā sniega kupenas, kra!

(Visi kāpjas ķērkdami atpakaļ.)

 

ANTIŅŠ

Ko kārkājat, krauklīši? Ko sitat spārniem? Ejat pie miera; jūs būsat noguruši, septiņus gadus sargājot.

 

PIRMAIS KRAUKLIS

Kra! Ko šis vēl tik laipni runā? Kra!

 

OTRAIS

Kra! Viņš bez zobena un šķēpa un mūs pārvar, kra!

 

SEPTĪTAIS

Kra! Viņš mūs vēl izsmej, kra!

 

ANTIŅA

Es jūs nesmeju, krauklīši! Jūs labi sargājuši princesīti, ka nekas ļauns viņai nau noticis pa garo ziemas laiku; ka viņai atpūta nau tikusi traucēta. Es jums pateicos, labie krauklīši!

 

SEPTĪTAIS

Kra! Viņš vēl mums pateicas; grib mūs vēl vilt ar laipnību, kad mēs jau esam uzvarēti, kra!

 

ANTIŅŠ

Ko lai es jūs viļu, krauklīši? Man jau vairāk nevajaga, kā princesīti uzmodināt. Jūs jau arī līdz ar viņu esat bijuši gūstā šinī ledus kalnā. Nu arī jūs varat brīvi aizskriet savā vaļā.

 

PIRMAIS KRAUKLIS

Kra! Mēs neskriesim nekur, mēs nedosim tev princesi, kra! Mēs neļausim to atņemt Melnai mātei un atdot Baltajam tēvam, kra! - Klājat savus spārnus virsū zārkam, kra! Zārka vākam jau lūzumi, - sedzat tos cieti ar savām miesām, kra!

 

ANTIŅŠ

Krauklīši, ejat ar mieru, kad jūsu laiks.

 

KRAUKĻI

Kra! kra! kra!

(Apguļas izplestiem spārniem uz zārka.)

 

ANTIŅŠ

(Sauc skaļi.)

Saulcerīte!

(Liels sprādziens; kraukļi atsprāgst nost no zārka; zārks stāv vaļā.)

 

CĪRULS

Čir! Lūk, jūsu trīspadsmitais sitiens! Tā jums, kraukļiem, liktens stunda, čir! Tas jaunais laiks nu sākas, čir!

 

KRAUKĻI

Kra! kra! kral Vai! vai! vai!

 

PIRMAIS

Kas nu notiks? Kā nu paliks? Kra!

 

SEPTĪTAIS

Ziemai, salai, tumsai gals - kra! kra! kra!

 

CĪRULS

Bēgat, kraukļi, bēgat, kraukļi, čir!
Ilgāk te jums nau vairs vietas, čir!

 

ANTIŅŠ

(Klusu pieiet pie zārka, kamēr   k r a u k ļ i   kāpjas atpakaļ un beigās pazūd pa kreisai.   A n t i ņ š,   nostājies pie zārka, klusu sauc: Saulcerīte! - Tad nometas ceļos pie zārka un, pārliecies pār viņu, raud.)

 

CĪRULS

Ilgāk te i man nau vietas,
Siltās asras ledu lauzīs.
Iešu laukā ļaudīm vēstīt - čir!
Saule ir mums atgriezusies - čir!

(Aizlaižas putniņš, kur ienāca Antiņš.)

 

 

 

3. skats

 

 

(A n t i ņ š   ar   D v ē s e l ī t i   pie zārka. Ienāk no kraukļu puses,  pa kreisai,   M e l n ā   m ā t e.)

 

MELNĀ MĀTE

(Sauc.)

Baltais tēvs, tu tūkstotveidi!
Cīrul, rādies īstā veidā!

 

BALTAIS TĒVS

(Kā   L a u s k i s,   ienāk pa labai, no saulveda puses.)

Te es esmu, Melnā māte!

 

MELNĀ MĀTE

Baltais tēvs, tu viltus vērpējs,
Izvīli man manu daļu,
Laidi - vēl tā manā varā!
Laidi - nākšu, es jau veikšu,
Zārks jau nevar palikt tukšā!
Ņemšu vēl i tavu puisi.

 

BALTAIS TĒVS

Līgsim līdzi, Melnā māte;
Ņem tu puisi, kad tu vari,
Nenāc vairs pēc manas daļas.

 

MELNĀ MĀTE

Nedod puisim savu balstu,
Nenākšu pēc savas daļas.

 

BALTAIS TĒVS

Man pār viņu nau vairs varas.

 

MELNĀ MĀTE

Lūk, tavs vārds nu tevi tura
Cietāk nekā režģu tīkli!

(Abi nozūd katrs uz savu pusi, paliek Antiņš viens.)

 

 

 

4. skats

 

 

(A n t i ņ š,   viņam uz pleca   T a u r e n ī t e - d v ē s e l ī t e.)

 

ANTIŅŠ

(Pieceļas un stāv zārka priekšā; klusi.)

Saulcerīte, Saulcerīte,
Nu tā paglābta no nāves!
Nu jūs, acis, skatāt viņu,
Kuru redzējāt tik sapņos.

(Aplūkodams un atcerēdamies.)

Zili stikli, zaļi ledi -
Vidū balti sniega svārki,
Vidū bāli mēness vaigi,
Vidū gari saules mati,
Vidū stinga dvēselīte...

 

DVĒSELĪTE

...Gaida vidū Saulcerīte!

 

ANTIŅŠ

Ritat savā vaļā, asras -
Atkūstošā ledus lāsas!
Atveries nu, sirds! Tev priekšā
Tavu ilgu cerībiņa,
Septiņgadu slogā slēgta,
Visu mūžu sirdī nesta!

 

DVĒSELĪTE

Mities raudāt, mīļo puisīt,
Tavas asras ledu lauza.
Steidzies žāvēt citas asras -
Septiņgadus Saulcerīte
Gaida: kur mans saules vedējs?

 

ANTIŅŠ

Ak, jūs raudas, ko jūs darāt?
Rimstat, sevis žēlotājas!

(Ceļos nomezdamies un noliekdamies pie zārka.)

Gaišiem skatiem es tur redzu:
Pilnas acis lielu asru.
Tās, kas mani šurpu veda,
Kas man domām deva zīmi.

 

DVĒSELĪTE

Asras plakstienus spiež cieti, -
Nodzer nost tās lielās asras,
Atdarīsi slēgtās acis!

 

ANTIŅŠ

Nodzeru tās lielās asras -

(Noskūpsta Saulcerītes acis.)

Uzņemu tās savā sirdī.
Acis, veraties nu vaļā!

 

DVĒSELĪTE

Aija, aija, stājas raudas,
Acis, veramies nu vaļā!

 

ANTIŅŠ

(Skatās uz Saulcerīti, kura atdarījusi acis.)

Zili atspīd dzīvais ūdens,
Kas no ledus atbrīvējies,
Celsies tagad Saulcerīte.

(Pēc brītiņa.)

Acis spīd, bet lūpas mēmas.

 

DVĒSELĪTE

Atslēdz lūpas!

 

ANTIŅŠ

Kā lai slēdzu?

 

DVĒSELĪTE

Atslēdz tās ar savām lūpām!

 

ANTIŅŠ

Svešais tēvs teic: nau priekš manis.

 

DVĒSELĪTE

Ir priekš tā, kas viņas atslēdz.
Neatslēgsi, - paliks mēmas:
Nedvesīsi siltu dvašu, -
Mūžam sirds tai paliks auksta.
Kurp es iešu, dvēselīte?
Atgriezties turp nevarēšu,
Auksto sirdi ledus aizslēgs;
Nosalšu es, ārā klīstot.

 

ANTIŅŠ

Vai tu miti viņas sirdī?
Kā tu paslēpies no kraukļiērri?

 

DVĒSELĪTE

Dziļā kroķītē zem vaidiem,
Nopūtas sev virsū sedzu.
Steidzies, atslēdz lūpu vārtus,
Ieved sirdī siltu dvašu!

 

ANTIŅŠ

(Noskūpsta Saulcerītes lūpas - iesaucas.)

Dvēslīt, mīļā taurenīte!
- Sārtums pārlaidās pār lūpām!
Atspīdums pār vaigiem skrēja!
Auksts un karsts man pašam metas.
- Ak, kur paslēpšos? Kur dēšos?

(Saulcerīte pamazām atmostas un sāk kustēties.)

 

DVĒSELĪTE

Lūk! kā stingie, caurspīdīgie
Ledus pirksti lēni lokās!
Lūk, kā roka - dusētāja
Atmostas un augšup stiepjas!
Sastingusi vizbulīte
Cilā savus baltos ziedus.

 

ANTIŅŠ

Ak tu zilais debess brīnums!
Locekļi pa mazam raisās,
Rociņas kā lūdzot ceļas,
Lūpiņas uz runu kustas!
- Saulcerīte! Saulcerīte!
Lūkojies, kur saule lēca!

 

DVĒSELĪTE

Sniedz nu roku Saulcerītei,
Palīdz' viņai augšā celties!

(Pēc brītiņa.)

Es nu atkal atgriezīšos
Ledus atkūstošā sirdī.
Vairs tu manis neredzēsi, -
Tik ar tavu dvēselīti
Naktī klusu, runāsimies,
Līdz mēs kopā sakusīsim,
Mūžam ilgi ilgojušās.

(Tauriņš paceļas gaisā un tad ielaižas zārkā iekšā. Antiņš noskatās viņam pakaļ.)

 

 

 

5. skats

 

 

(A n t i ņ š   un   S a u l c e r ī t e,    zārkā, pacēlusi galvu.)

 

ANTIŅŠ

Atgriežas nu dvēselīte
Savās mājās, tavā sirdī,
Celies, Saulcerīte, pati!

(Sniedz viņai roku, viņa pieceļas sēdus žārkā.)

 

SAULCERĪTE

(Klusi un lēni.)

Saulvedi, vai esi nācis?

 

ANTIŅŠ

Atnācu ar jaunu sauli.

 

SAULCERĪTE

Saulvedi, vai ilgi guļu?

 

ANTIŅŠ

Septiņgadi ledus zārkā.

 

SAULCERĪTE

Saulvedi, cel mani augšā!

 

ANTIŅŠ

Atspiedies uz manām rokām!

(Izceļ Saulcerīti no zārka.)

 

SAULCERĪTE

Saulvedi, kā kaist tev rokas!

 

ANTIŅŠ

Pilnas saules karstās asins.

 

SAULCERĪTE

Saulvedi, vēl miegs man acīs.

 

ANTIŅŠ

Izgulēsies tēva mājās.

 

SAULCERĪTE

Saulvedi, kad atkal nāksi?

 

ANTIŅŠ

Nākšu tavā kāzu dienā.

 

SAULCERĪTE

Saulvedi, še ņem, mans gredzens!
Kam tas gredzens, tam es pati.
Nedod gredzenu nevienam.

 

ANTIŅŠ

Es to nedošu nevienam:

(Saulcerīte nomauc gredzenu no pirksta un uzmauc to Antiņam pirkstā.)

 

SAULCERĪTE

Saulvedi, šo turi pirkstā!
Nevaru bez viņa celties!

 

ANTIŅŠ

Mūžam būs tas manā pirkstā!

 

SAULCERĪTE

Saulvedi, kūst ledus acīs,
Redzu tevi tikai miglā,
Es vairs nepazīšu tevis,
Kad tev nebūs gredzentiņa.

 

ANTIŅŠ

Mūžam būs tas manā pirkstā!

 

SAULCERĪTE

Saulvedi, tev kādas acis?

 

ANTIŅŠ

Zili ziedi vizbulītim.

 

SAULCERĪTE

Saulvedi, tev kādi mati?

 

ANTIŅŠ

Balti lini saules gaismā.

(Pēc brītiņa.)

 

SAULCERĪTE

Saulvedi, nes mani mājās!

 

ANTIŅŠ

Saulcerīte! Saulcerite!
Ļaudīm laimīti es nesu.

(Paceļ Saulcerīti un aiznes.)

(Priekškars.)